Input:

Vzor s výkladem - Pracovní smlouva, která obsahuje i informace podle § 37 ZP Garance

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.13
Vzor s výkladem – Pracovní smlouva, která obsahuje i informace podle § 37 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Smluvní strany:

COMP, s. r. o.

IČO 25677893

se sídlem Nedbalova 455, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1345

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Novotným

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Petr Rozehnal

narozen 15. listopadu 1972

bytem Vodňanského 12, Kladno, PSČ 253 01

(dále jako „zaměstnanec”)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

pracovní smlouvu

(dále též jako „smlouva”):

I.

1.1 Zaměstnanec se zavazuje pracovat u zaměstnavatele jako mechanik, opravář drobných elektropřístrojů.

1.2 Den nástupu do práce si smluvní strany sjednaly na 1. ledna 2017.

1.3 Místem výkonu práce je sídlo zaměstnavatele na adrese Praha 5, Nedbalova 455, PSČ 155 00.

II.

2.1 Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se sjednává na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce tří měsíců.

III.

3.1 V souladu s § 37 zákoníku práce je tímto zaměstnanec informován o následujících právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru:

a) Zaměstnanec bude samostatně vykonávat tyto konkrétní práce:

−příjem zakázek,

−jednání s klienty,

−opravy zařízení,

−nezbytnou údržbu pracovních nástrojů,

−a další činnosti v souladu s pokyny vedoucího dílny.

b) Blíže určeným místem výkonu práce zaměstnance je dílna v přízemí budovy A v areálu zaměstnavatele na adrese sídla zaměstnavatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

c) Zaměstnanec má nárok na dovolenou na zotavenou v délce 4 týdny, její čerpání se řídí ustanoveními § 212 a násl. zákoníku práce.

d) Týdenní pracovní doba je stanovena na 40 (čtyřicet) hodin týdně, od pondělí do pátku vždy denně od 7.30 do 16.00 hodin.

e) Pracovní poměr může být rozvázán způsoby uvedenými v § 48 zákoníku práce. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran bude činit délka výpovědní doby 2 (dva) měsíce.

f) Zaměstnanec obdrží za práci měsíční mzdu určenou mzdovým výměrem, s nímž byl zaměstnanec seznámen před uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že mzda je splatná bezhotovostním převodem na účet zaměstnance č. 123467/0800 vedený u České spořitelny, a.s., vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla práce vykonána.

g) Zaměstnavatel neuzavřel kolektivní smlouvu.

3.2 Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec seznámen se svými právy
a povinnostmi a s pracovními a mzdovými podmínkami.

IV.

4.1 Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci v rámci sjednaného druhu práce a popisu pracovního místa, platit mu za vykonanou práci mzdu a vytvářet mu podmínky potřebné pro řádné plnění pracovních úkolů.

4.2 Zaměstnanec je povinen vykonávat práci podle této pracovní smlouvy v pracovní době osobně, řádně, svědomitě a odborně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Při výkonu práce je zaměstnanec povinen řídit se pokyny svého nadřízeného, dodržovat pracovní kázeň a dodržovat vnitřní předpisy vydané zaměstnavatelem, jakož i předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, předpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního prostředí příp. jiné předpisy vztahující se k jím vykonávanému druhu práce, s nimiž byl při nástupu do pracovního poměru zaměstnavatelem seznámen.

V.

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.2 Práva a povinnosti neupravené touto pracovní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a dalšími právními předpisy upravujícími