Vzor s výkladem - Pozvánka na valnou hromadu a. s. - schválení poskytnutí finanční asistence podle § 311 ZOKGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Pozvánka na valnou hromadu a. s. - schválení poskytnutí finanční asistence podle § 311 ZOK

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.11.3
Vzor s výkladem – Pozvánka na valnou hromadu a. s. – schválení poskytnutí finanční asistence podle § 311 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

Alfa, a. s.

se sídlem Dvořákova 12, Praha 5, PSČ 155 00

IČO 13344654

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1233

(dále jen „společnost”)

tímto svolává

valnou hromadu,

která se v souladu se zákonem o obchodních korporacích a se stanovami společnosti bude konat dne 15. 5. 2017 v 15.00 hodin na adrese sídla společnosti, tj. Dvořákova 12, Praha 5, PSČ 155 00, v zasedací místnosti v 1. patře.

  1. Pořad valné hromady
  2. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
  3. Schválení poskytnutí finanční asistence
  4. Závěr

B. Účast na valné hromadě

  • Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 14.30 do 15.00 hodin.

  • Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

  • Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

  • Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako akcionář – fyzická osoba. Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u registrace předložit písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné (této) valné hromadě nebo na více valných hromadách.

  • Na každou akcii o jmenovité hodnotě 2.000 Kč připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

  • Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

C. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění, případně vyjádření představenstva k navrhované záležitosti ve smyslu § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

K bodu 1 pořadu Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady 
Návrh usnesení:  Podle návrhu akcionářů 
Zdůvodnění:  Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Totéž vyžadují stanovy společnosti.  
K bodu 2 pořadu Schválení poskytnutí finanční asistence 
Návrh usnesení:  Valná hromada na základě zprávy o finanční asistenci vyhotovené představenstvem společnosti dne …..………,, která byla před přijetím tohoto usnesení v souladu s právními předpisy umístěna na internetových stránkách společnosti a zpřístupněna akcionářům (dále jen „zpráva představenstva”), schvaluje, že společnosti Beta GROUP, spol. s r.o., IČO: 32344568, se sídlem Dlouhá 1826, Praha 13, PSČ 135 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1154 (dále jen „Beta GROUP, spol. s r.o.”), může společnost poskytnout finanční asistenci ve formě úvěru až do celkové výše jistiny 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) pro účely úhrady kupní ceny za akcie společnosti vykupované ze strany Beta GROUP, spol. s r. o., od minoritních akcionářů, a to za podmínek, které jsou uvedeny ve zprávě představenstva nebo vyplývají z právních předpisů nebo stanov společnosti. 
 
 Nahoru