Vzor s výkladem - Plná moc (široká) pro koupi nemovitosti při zastupování kupujícího podle § 441 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Plná moc (široká) pro koupi nemovitosti při zastupování kupujícího podle § 441 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6
Vzor s výkladem – Plná moc (široká) pro koupi nemovitosti při zastupování kupujícího podle § 441 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Martina Stránská

rodné číslo 726009/5999

trvale bytem Sadová 1873/22, Vsetín, PSČ 755 01

(dále jen „zmocnitel”)

v souladu s § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), tímto

uděluje plnou moc

zmocněnci Monice Jánské

rodné číslo 725415/3314

trvale bytem Milíčova 853/19, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

(dále jen „zmocněnec”),

k následujícím právním jednáním, která se budou týkat nemovitosti:

−pozemku p. č. 222 v k. ú. Vrané nad Vltavou, obec Vrané nad Vltavou, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 14 (dále jen „nemovitost”).

Plná moc je udělována ke všem právním jednáním, která se budou nemovitosti dotýkat, a to zejména v následujícím rozsahu:

  1. k uzavření (podepsání) smlouvy o koupi nemovitosti, v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva zmocnitele k nemovitosti, a to za podmínek a za kupní cenu sjednaných zmocněncem (dále jen „kupní smlouva”), včetně sjednání obsahových náležitostí takové kupní smlouvy,
  2. k uzavření (podepsání) protokolu o notářské úschově nebo svěřenské smlouvě (smlouvě o úschově) s notářem se sídlem notářského úřadu v České republice nebo advokátem se sídlem advokátní kanceláře v ČR nebo k uzavření smlouvy/dohody o správě kupní ceny nebo její části (smlouva o jistotním účtu) s peněžním ústavem se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem bude sjednání podmínek úschovy (uložení a vydání) předmětu úschovy – kupní ceny nebo její části podle kupní smlouvy, včetně sjednání veškerých obsahových náležitostí takové smlouvy či dohody,
  3. k uzavření (podepsání) smlouvy o zřízení zástavního práva a práv souvisejících (zástavní smlouvy) k nemovitosti v souvislosti se zaplacením kupní ceny podle kupní smlouvy z peněžitých prostředků poskytovaných zmocniteli třetí osobou – peněžním ústavem se sídlem na území České republiky (dále jen „zástavní smlouva”), včetně sjednání obsahových náležitostí takové zástavní smlouvy,
  4. k právním jednáním, která jsou spojena s řízením o povolení zápisu vkladu vlastnického práva zmocnitele k nemovitosti, včetně zastupování ve správním řízení před příslušným katastrálním úřadem v plném rozsahu, včetně podepsání a podání návrhu na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva,
  5. k právním jednáním, která jsou spojena s řízením o povolení zápisu vkladu zástavního práva k nemovitosti a práv souvisejících, to vše podle zástavní smlouvy, včetně zastupování ve správním řízení před příslušným katastrálním úřadem v plném rozsahu, včetně podepsání a podání návrhu na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu,
  6. k převzetí nemovitosti a veškerým jednáním s tím souvisejícím, včetně podpisu předávacího protokolu,
  7. ke všem dalším
 
 Nahoru