Vzor s výkladem - Plná moc pro výběr hotovosti z bankovního účtuGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Plná moc pro výběr hotovosti z bankovního účtu

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4
Vzor s výkladem – Plná moc pro výběr hotovosti z bankovního účtu

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Já, níže podepsaný/podepsaná

jméno a příjmení …………………………………..

rodné číslo …………………………………………

trvale bytem ……………………………………….

druh a číslo průkazu totožnosti ……………………

jako majitel bankovního účtu č. ……………………

(dále jen „zmocnitel”)

zmocňuji tímto

jméno a příjmení …………………………………..

rodné číslo …………………………………………

trvale bytem ……………………………………….

druh a číslo průkazu totožnosti ……………………

(dále jen „zmocněnec”),

aby mým jménem provedl jednorázový výběr hotovosti z výše uvedeného bankovního účtu do výše …..………..…. Kč (slovy ……………………………… korun českých).

Zmocněnec není oprávněn činit jiné úkony ve vztahu k uvedenému bankovnímu účtu.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit za sebe zástupce. Tato plná moc je platná pouze do …..………..…

V ………………………….… dne …..………..….

………………………………

zmocnitel

Tuto plnou moc přijímám v celém rozsahu a bez výhrad.

V ………………………….… dne …..………..….

………………………………

zmocněnec

Výklad:

Jiná osoba než majitel účtu může s prostředky na účtu nakládat za podmínek uvedených v § 2664 NOZ, tedy způsobem ujednaným ve smlouvě o účtu. Pokud by smlouva o vedení účtu takové ujednání obsahovala, pak nebude možné zmocnit třetí osobu k výběru z bankovního účtu.

Ještě za účinnosti obchodního zákoníku se možností výběru z účtu na základě plné moci zabýval Nejvyšší soud, který ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že výběr hotovosti z účtu na základě plné moci nelze obecně vyloučit, musejí však být splněny obchodním zákoníkem předvídané podmínky. V daném případě smlouva o otevření běžného účtu uzavřená mezi bankou a společností neumožňovala výběr hotovosti z účtu jiné osobě než té, která byla uvedena jako osoba oprávněná, resp. zmocněná v podpisovém vzoru. Banka tedy vyplatila hotovost osobě,

 
 Nahoru