Vzor s výkladem - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b) ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.24
Vzor s výkladem – Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Vážený pan

Ladislav Veverka

narozen 2. 8. 1970

Palečkova 8

370 0 1 České Budějovice

Praha 28. dubna 2017

Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážený pane Veverko,

na základě pracovní smlouvy ze dne 1. března 2015 (dále jako „pracovní smlouva”) pracujete u naší společnosti jako mechanik-seřizovač.

Dne 19. 4. 2017 jste se měl dostavit v 7.00 hod, kdy běžně začíná Vaše směna, na pracoviště a konat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Tuto povinnost jste však nesplnil, neboť jste se na pracoviště v uvedený den nedostavil a pro své chování jste navíc neuvedl žádné vysvětlení ani omluvu. Do zaměstnání jste se navíc nedostavil ani v následujících dnech, přičemž ani v tomto případě jste své chování nikterak nezdůvodnil, a to ani písemně, ani ústně, telefonicky či jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. Tento stav trvá až do dnešního dne, přičemž po celé uvedené období jste nekontaktoval nikoho z naší společnosti, zejména pak Vašeho přímého nadřízeného či některého ze zaměstnanců personálního oddělení, abyste mu své chování vysvětlil a objasnil důvody, pro které nedocházíte do zaměstnání. Naší společnosti tedy nejsou důvody Vaší nepřítomnosti na pracovišti známy.

Vaši nepřítomnost na pracovišti v období od 19. 4. do 28. 4. 2017 jsme tedy nuceni kvalifikovat jako neomluvenou absenci. Vzhledem k tomu, že tato neomluvená absence dosáhla k dnešnímu dni již 8 pracovních dnů, hodnotíme toto Vaše jednání jako flagrantní porušení základní povinnosti zaměstnance dodržovat stanovenou pracovní dobu a plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, a tudíž jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Na základě této skutečnosti Vám oznamujeme, že Váš pracovní poměr u naší společnosti tímto v souladu s § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, okamžitě rušíme z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Váš pracovní poměr končí dnem, kdy Vám bude toto oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru doručeno. Vaší povinností je dostavit se neprodleně do personálního oddělení naší společnosti za účelem odevzdání všech věcí, které Vám byly zaměstnavatelem svěřeny k výkonu práce (vstupní karta od objektu, klíče od šatní skříňky), a k vyřízení všech potřebných záležitostí souvisejících se skončením pracovního poměru.

………………………………….

Beta, s.r.o.

PhDr. Pavel Hrubý, jednatel

Výklad:

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP (porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem)

Okamžité zrušení představuje zcela výjimečný způsob ukončení pracovního poměru, ke kterému může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec přistoupit pouze za zcela mimořádných okolností. Jedná se o jednostranné právní jednání, kterým lze zrušit pracovní poměr prakticky „ze dne na den” – právě z tohoto důvodu klade zákon na tento způsob skončení pracovního poměru velmi přísné formální i obsahové požadavky, neboť dopady tohoto právního jednání mohou být pro oba účastníky velmi citelné.

Pokud jde o možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, lze k němu přistoupit pouze ve dvou případech, a sice:

  1. byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
  2. porušil-li
 
 Nahoru