Vzor s výkladem - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 odst. 1 písm. b) ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 odst. 1 písm. b) ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.25
Vzor s výkladem – Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 odst. 1 písm. b) ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Ing. Vladimír Zajíček

Jabloňová 2

130 00 Praha 3

Beta, s.r.o.

k rukám jednatele PhDr. Pavla Hrubého

Brněnská 12

130 00 Praha 3

Praha 7. dubna 2017

Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážený pane jednateli,

na základě pracovní smlouvy ze dne 1. ledna 2015 (dále jako „pracovní smlouva”) pracuji u Vaší společnosti jako IT specialista.

Podle čl. III předmětné pracovní smlouvy mi za výkon práce náleží základní měsíční mzda ve výši 30.000 Kč, jakož i osobní ohodnocení ve výši 3.000 až 5.000 Kč měsíčně. Z toho vyplývá, že mi přísluší nárok na mzdu ve výši nejméně 33.000 Kč brutto měsíčně (bylo-li přiznáno osobní ohodnocení v nejnižší možné částce). Tuto částku je tedy Vaše společnost povinna vyplatit mi po odečtení zákonných odvodů každý měsíc ve sjednaném termínu splatnosti, tj. nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Přestože jsem v únoru t. r. řádně pracoval po všechny pracovní dny, nebyla mi Vaší společností za uvedený měsíc řádně zaplacena mzda. Za měsíc únor 2017 mi byla konkrétně vyplacena pouze základní mzda ve výši 30.000 Kč brutto, avšak nebylo mi vyplaceno žádné osobní ohodnocení, a to ani v minimální výši 3.000 Kč, na kterou mám podle uzavřené pracovní smlouvy nárok. Splatnost této částky nastala již k 15. 3. 2017.

Přestože jsem Vaši společnost v mezidobí na uvedenou skutečnost opakovaně upozorňoval a žádal o doplacení chybějící části mzdy, Vaše společnost ve věci žádnou nápravu nezjednala a dlužnou část mzdy mi do dnešního dne nedoplatila. Navíc mi Vaše společnost ani přes mé opakované dotazy a urgence neposkytla do dnešního dne žádné vysvětlení svého postupu.

Na základě shora uvedeného jsem bohužel nucen Vám oznámit, že můj pracovní poměr u Vaší společnosti tímto v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce”), okamžitě ruším.

V souladu s § 56 odst. 2 zákoníku práce mi náleží náhrada mzdy ve výši dvou průměrných měsíčních výdělků.

S pozdravem

………………………………….

Ing. Vladimír Zajíček

Společnost Beta, s.r.o., IČO 22344568, se sídlem Dlouhá 1826, Praha 13, PSČ 135 00, zastoupená jednatelem PhDr. Pavlem Hrubým, tímto potvrzuje převzetí výše uvedeného okamžitého zrušení pracovního poměru.

V Praze dne 4. dubna 2017

………………………………….

Beta, s.r.o.

PhDr. Pavel Hrubý, jednatel

Výklad:

Okamžité zrušení představuje zcela výjimečný způsob ukončení pracovního poměru, ke kterému může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec přistoupit pouze za zcela mimořádných okolností. Jedná se o jednostranné právní jednání, kterým lze zrušit pracovní poměr prakticky „ze dne na den” – právě z tohoto důvodu klade zákon na tento způsob skončení pracovního poměru velmi přísné formální i obsahové požadavky, neboť dopady tohoto právního jednání mohou být pro oba účastníky velmi

 
 Nahoru