Vzor s výkladem - Návrh na osvojení nezletilého podle § 796 odst. 1 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Návrh na osvojení nezletilého podle § 796 odst. 1 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.53.1
Vzor s výkladem – Návrh na osvojení nezletilého podle § 796 odst. 1 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Okresní soud v Benešově

Pražská 1115

230 00 Benešov

Praha 20. 1istopadu 2016

Navrhovatelé:

manželé

Jana Brázdová

narozená 8. 4. 1979

Miloslav Brázda

narozen 30. 3. 1977

oba trvale bytem Na Pláni 110/63, Praha 8, PSČ 182 00

Osvojenec: Jarmila Tichá narozená 9. 2. 2016

Matka osvojence: Eva Tichá, narozená 29. 1. 1997

trvale bytem Koudelkova 1602, Benešov, PSČ 256 01

Otec osvojence:není znám

Návrh na osvojení nezletilé Jarmily Tiché, narozené 9. 2. 2016

Přílohy:

- podle textu.

I.

Nezletilá Jarmila se narodila dne 9. 2. 2016 v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Matka nezletilé dala dne 10. 2. 2016 předběžný souhlas k osvojení nezletilé. Otec nezletilé není znám a není uveden v rodném listě.

Navrhovatelé jsou na základě rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy čj. A 129/2014, MHMP 1549112/2014, ze dne 3. 6. 2015 zařazeni do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli. Na základě usnesení Okresního soudu v Benešově čj. 4 Nc 855/2016-9 ze dne 15. 2. 2016 byla nezletilá Jarmila předána do péče navrhovatelů.

Následně pak po proběhlém řízení byli rozsudkem Okresního soudu v Benešově 4 Nc 85/2016 ze dne 8. 3. 2016 navrhovatelé jmenováni společnými poručníky nezletilé Jarmily. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 30. 4. 2016 (dále jen „rozsudek o péči”).

Důkazy:

−rozhodnutí MHMP čj. A 129/2014, MHMP 1549112/2014 ze dne 3. 6. 2015,

−usnesení Okresního soudu v Benešově čj. 4 Nc 855/2016-9 ze dne 23. 2. 2016,

−rozsudek Okresního soudu v Benešově sp. zn. 4 Nc 85/2016 ze dne 8. 6. 2016.

II.

Matka nezletilé, paní Eva Tichá, dala ve smyslu § 813 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”) dne 23. 3. 2016 (tedy po uplynutí lhůty šesti týdnů po narození nezletilé Jarmily) souhlas s osvojením nezletilé bez vztahu k určitým osvojitelům a souhlas nebyl odvolán.

Důkaz:

−souhlas matky s osvojením ze dne 23. 3. 2016.

III.

Na základě rozsudku o péči a na základě § 828 v návaznosti na § 826 občanského zákoníku došlo ex lege ke změně péče osvojitelů na péči před osvojením. Tato péče trvá dosud a probíhá v souladu s § 829 občanského zákoníku na náklad osvojitelů.

V souladu s § 829 občanského zákoníku platí, že „Péče osvojitele o osvojované dítě před osvojením trvá po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem osvojení; tato péče neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců.

Manželé Brázdovi se o nezletilou Jarmilu řádně starají; navrhovatelka Jana Brázdová je s nezletilou na rodičovské dovolené. Pan Miloslav Brázda pracuje jako servisní technik. Jeho čistý příjem činí cca 22.000 Kč měsíčně. Manželé Brázdovi jsou bezdětní.

Manželé Brázdovi i nezletilá si vytvořili vzájemný láskyplný vztah; nezletilá dobře psychicky i fyzicky prospívá, což navrhovatelé dokládají potvrzením obvodní lékařky. Manželé Brázdovi zajistili pro nezletilou vše potřebné, obývají první patro rodinného domu rodičů pana

 
 Nahoru