Vzor s výkladem - Návrh na jmenování znalce pro rozdělení podle § 28 a § 297 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev Garance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Návrh na jmenování znalce pro rozdělení podle § 28 a § 297 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.1
Vzor s výkladem – Návrh na jmenování znalce pro rozdělení podle § 28 a § 297 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

Praha

Navrhovatel 1: Alfa, a. s.

se sídlem Dvořákova 1826, Praha 5, PSČ 155 00

IČO 13344654

Navrhovatel 2: Beta GROUP, spol. s r. o.

se sídlem Dlouhá 12, Praha 3, PSČ 135 00

IČO 22344568

Účastník řízení - znalec: Znalecká kancelář, spol. s r. o.

se sídlem Hradní 2323/10, Praha 4, PSČ148 00

IČO 11254245

Návrh na jmenování znalce pro rozdělení

Jednou

Doporučeně

Přílohy:

−rozhodnutí o zápisu znalce do seznamu znaleckých ústavů

−písemný souhlas znalce se jmenováním

Soudní poplatek ve výši 2.000 Kč je uhrazen kolkovými známkami, které jsou vylepeny na prvopisu tohoto návrhu

I.

  1. 1.1 Navrhovatelé jsou obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku, na jejichž činnost a vnitřní poměry se vztahuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOK”).

II.

2.1 Navrhovatelé jsou osoby zúčastněné na rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu bodu 2 § 243 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o přeměnách”), neboť společnost Alfa, a. s., je v procesu rozdělení odštěpením sloučením společností nástupnickou a společnost Beta GROUP, spol. s r. o., v postavení společnosti rozdělované.

2.2 Ve smyslu § 28 a násl. a § 297 zákona o přeměnách v případě, že je zúčastněnou společností akciová společnost, přezkoumává projekt rozdělení za každou ze zúčastněných akciových společností znalec pro rozdělení jmenovaný pro tu kterou zúčastněnou společnost.

2.3 V případech, kde je zúčastněnou společností společnost s ručením omezeným, je zúčastněná společnost s ručením omezeným povinna v souladu s § 284 zákona o přeměnách podat bez zbytečného odkladu návrh na jmenování znalce pro rozdělení, pokud o to kterýkoliv ze společníků zúčastněné společnosti požádá.

2.4 Jediný společník společnosti Beta GROUP, spol. s r. o., požádal o přezkoumání projektu rozdělení odštěpením sloučením znalcem.

2.5 S ohledem na výše uvedené navrhovatelé, jako společnosti zúčastněné na rozdělení odštěpením sloučením, podávají návrh na jmenování společného znalce pro rozdělení, a to pro přezkoumání projektu rozdělení odštěpením sloučením.

III.

3.1 Účastník řízení, obchodní společnost Znalecká kancelář, spol. s r. o. (dále jako „znalec”), je znaleckým ústavem zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění mimo jiné pro oceňování podniků, ceny a odhady cenných papírů, účetní evidence, daně, informační systémy, nemovitosti, a je osobou zkušenou a odborně způsobilou k přezkoumání projektu rozdělení odštěpením sloučením. Znalec v současné době oceňuje odštěpovanou část jmění v rámci přeměny pro interní potřeby zúčastněných společností (zákon ocenění odštěpované části jmění nevyžaduje, neboť se z tohoto jmění nebude zvyšovat základní

 
 Nahoru