Vzor s výkladem - Mzdový výměr podle § 113 ZPGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Mzdový výměr podle § 113 ZP

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.5
Vzor s výkladem – Mzdový výměr podle § 113 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

MZDOVÝ VÝMĚR

Zaměstnavatel:

Beta, s.r.o.

IČO 11223342

se sídlem Brněnská 12, Praha 3, PSČ 130 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1212

(dále jen „zaměstnavatel“)

stanovuje svému

zaměstnanci:

David Nováček

narozen 12. 3. 1980

trvale bytem Prostějovská 12, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen „zaměstnanec“)

v souladu s § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mzdu následovně:

Na základě pracovní smlouvy ze dne 15. 4. 2017 (dále jen „pracovní smlouva”) budete od 1. 6. 2017 pracovat u naší společnosti na pozici „obchodní zástupce”. Za výkon této práce Vám bude náležet mzda v následující výši:

  1. základní měsíční mzda: 28.000 Kč brutto,
  2. měsíční prémie: 0 Kč až 12.000 Kč brutto.

Měsíční prémie je nenárokovou složkou mzdy, tzn. nárok na její vyplacení vzniká zaměstnanci teprve v případě rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání.

Zaměstnavatel rozhoduje o přiznání či nepřiznání měsíční prémie a její konkrétní výši na základě pracovních výkonů a výsledků dosažených zaměstnancem v uplynulém kalendářním měsíci (= hodnocené období), přičemž se hodnotí následující kritéria:

−dosažená produktivita práce,

−kvalita odvedené práce,

−pracovní morálka (dodržování stanovené pracovní doby a její využívání k plnění pracovních úkolů, chování na pracovišti apod.),

−osobní iniciativa a přístup k plnění pracovních úkolů (snaha a ochota učit se nové věci, aktivní přístup k řešení problémů atd.),

−dodržování povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, příslušných právních předpisů a předpisů vydaných zaměstnavatelem.

Splatnost mzdy, termín výplaty mzdy a způsob vyplácení mzdy stanoví pracovní smlouva zaměstnance.

Tento mzdový výměr nabývá účinnosti dne 1. 6. 2017.

V Praze dne 15. 4. 2017

………………………………….

Beta, s.r.o.

Zaměstnanec tímto potvrzuje převzetí mzdového výměru dne 15. 4. 2017.

………………………………….

David Nováček

Výklad:

Mzdový výměr podle § 113 ZP

Podle § 113 odst. 1 ZP platí, že mzda zaměstnance může být buď sjednána na základě vzájemné dohody stran (nejčastěji přímo v pracovní smlouvě, dohodě o mzdě, příp. v manažerské nebo jinak nazvané smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem) anebo stanovena jednostranně zaměstnavatelem (a to buď ve vnitřním předpise nebo ve mzdovém

 
 Nahoru