Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o zvýšení kvalifikace podle § 234 a násl. ZP Garance

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1
Vzor s výkladem – Dohoda o zvýšení kvalifikace podle § 234 a násl. ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

COMP, s.r.o.

IČO 25677893

se sídlem Nezvalova 455, Praha 6, PSČ:155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1345

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Novotným

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Ing. David Brázda

narozený 24. 4. 1977

bytem Praha 13, Hlušičkova 256, PSČ 155 00

(dále jako „zaměstnanec”)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále také společně jako „smluvní strany” a každý samostatně jako „smluvní strana”)

uzavírají v souladu s § 234 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o zvýšení kvalifikace

(dále jen „dohoda”):

I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. dubna 2007 pracovní smlouvu, na jejímž základě zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako programátor.

1.2 Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace pro práci programátora, a zejména závazek zaměstnance zvýšit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v bodě 4.1 této dohody.

1.3 Zaměstnanec se za účelem zvýšení kvalifikace zúčastní školení v oblasti programování v jazyku JAVA, které se uskuteční formou školení a následných závěrečných zkoušek, jak je specifikováno v příloze č. 1 této dohody (dále jako „školení”). Školení bude probíhat v termínu od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.

II.

2.1 Zaměstnavatel se touto dohodou zavazuje umožnit zaměstnanci účast na školení, a to
v termínech a místech stanovených v příloze č. 1 této dohody, která je její nedílnou součástí, nebo na základě pozdější dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozpisu termínů školení a závěrečných zkoušek určenému poskytovatelem školení.

2.2 Zaměstnavatel se zavazuje uhradit za zaměstnance cenu školení ve výši 50.000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Zaměstnavatel se dále zavazuje uhradit zaměstnanci náklady účelně vynaložené v souvislosti s účastí zaměstnance na školení, tj. prokázané jízdní výdaje, výdaje za ubytování a stravné v souladu s příslušnými právními předpisy. Zaměstnavatel není povinen hradit za zaměstnance poplatky spojené se skládáním opravné nebo opakované zkoušky.

III.

3.1 Zaměstnanec se zavazuje zvýšit si kvalifikaci v oblasti uvedené bodě 1.3 této dohody a za tímto účelem se účastnit školení a závěrečných zkoušek v termínech a místech stanovených v příloze č. 1 této dohody a v rozpisu termínů školení či zkoušek určeném poskytovatelem školení.

3.2 Zaměstnanec se zavazuje předkládat zaměstnavateli bez zbytečného odkladu průběžné vyúčtování výloh, které mu v souvislosti s účastí na školení a zkouškách v jednotlivých měsících vznikly a které v souladu s touto dohodou a příslušnými právními předpisy hradí zaměstnavatel. Podklady k tomuto vyúčtování předloží zaměstnanec zaměstnavateli za každý uplynulý kalendářní měsíc vždy nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce.

3.3 Zaměstnanec se zavazuje předkládat zaměstnavateli pravidelné zprávy o účasti na školení a o výsledcích zkoušek, a to vždy nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce za období uplynulého měsíce.

IV.

4.1 Zaměstnanec se zavazuje setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele po dobu 2 let ode dne dosažení zvýšení kvalifikace (tj. ode dne úspěšného složení závěrečné zkoušky).

4.2 V případě, že zaměstnanec rozváže pracovní poměr se zaměstnavatelem výpovědí nebo skončí-li jeho pracovní poměr k zaměstnavateli před uplynutím lhůty uvedené v bodě 4.1 této dohody z důvodu porušování povinností zaměstnance vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli náklady vynaložené zaměstnavatelem v souvislosti se zvýšením kvalifikace zaměstnance. Tyto náklady zahrnují:

−náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dny účasti zaměstnance na studiu, k přípravě a vykonání zkoušek,

−náhradu cestovních výdajů,

−kurzovné,

−poplatek za vykonání závěrečné zkoušky.

4.3 Zaměstnanec se zavazuje uhradit zaměstnanci část nákladů vynaložených zaměstnavatelem v souvislosti se zvýšením jeho kvalifikace v poměru počtu i započatých kalendářních měsíců, o které byla doba trvání pracovního poměru kratší než doba sjednaná v bodě 4.1 této dohody, k celkovému počtu měsíců, po kterou měl pracovní poměr trvat podle bodu 4.1 této dohody, nejvýše však v částce 30.000 Kč (slovy třicet tisíc korun českých). Tuto povinnost má zaměstnanec i tehdy, rozváže-li pracovní poměr před zvýšením kvalifikace.

4.4 Zaměstnanec se zavazuje uhradit zaměstnavateli část nákladů podle bodu 4.3 této dohody ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu zaměstnavatel předloží vyúčtování této části nákladů, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnavatele uvedený v tomto vyúčtování, nedohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem jinak.

4.5 Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů podle bodu 4.2 této dohody nevzniká v případech stanovených v § 235 odst. 3 zákoníku práce.

V.

5.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

5.2 Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními