Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti podle § 77 odst. 4 ZP Garance

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4
Vzor s výkladem – Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti podle § 77 odst. 4 ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Smluvní strany:

COMP, s.r.o.

IČO 25677893

se sídlem Nedbalova 455, Praha 6, PSČ 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1345

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Novotným

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Ing. Pavel Holub

narozený 24. 6. 1977

bytem Husova 26, Praha 13, PSČ 130 00

(dále jako „zaměstnanec”)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 77 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o zrušení dohody o pracovní činnosti

(dále též „dohoda”):

I.

Dohoda o pracovní činnosti

1.1 Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne 1. ledna 2011 dohodu o pracovní činnosti, na jejímž základě zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje jako tester analytik (dále jako „dohoda o pracovní činnosti”).

1.2 Vzhledem k tomu, že smluvní strany nemají zájem na dalším pokračování výkonu činnosti zaměstnancem podle uzavřené dohody o pracovní činnosti, dohodly se tímto na jejím zrušení, a to ke dni 31. 10. 2017.

1.3 Smluvní strany tímto prohlašují, že ke dni zrušení dohody o pracovní činnosti jsou jejich vzájemná práva, povinnosti, závazky a pohledávky vyplývající z předmětné dohody o pracovní činnosti v plném rozsahu a bez výjimky vypořádány.

1.4 Ke dni skončení dohody o pracovní činnosti podle bodu 2 tohoto článku předá zaměstnavatel zaměstnanci řádně vyplněné potvrzení o zaměstnání (zápočtový list).

II.

Závěrečná ustanovení

2.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.2 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2.3 Tato dohoda může být doplňována pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ………………………… dne …..………

…………………………………. ………………………………….

COMP, s.r.o. Ing. Pavel Holub

Ing. Petr