Vzor s výkladem - Dohoda o započtení pohledávek na emisní kurs akcií podle § 478 ZOKGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o započtení pohledávek na emisní kurs akcií podle § 478 ZOK

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.3
Vzor s výkladem – Dohoda o započtení pohledávek na emisní kurs akcií podle § 478 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smluvní strany:

Alfa, a. s.

IČO 13344654

se sídlem Dvořákova 12, Praha 5, PSČ 155 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1233

zastoupená předsedou představenstva Davidem Válkem

(dále jen „upisovatel”)

a

Beta GROUP, a. s.

IČO 22344568

se sídlem Dlouhá 1826, Praha 13, PSČ 135 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1154

zastoupená členem představenstva Janem Hrubý

(dále jen „společnost”)

(upisovatel a společnost dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”)

uzavřeli v souladu s § 21 odst. 3§ 478 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích”), ve spojení s § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o započtení pohledávek

(dále jen „dohoda”):

Článek I

Zvýšení základního kapitálu, úpis akcií

  1. 1.1 Valná hromada společnosti přijala dne 12. 2. 2017 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady o částku ve výši 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých) z částky ve výši 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) na částku ve výši 12.000.000 Kč (slovy dvanáct milionů korun českých). O rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis JUDr. Janou Novákovou, notářkou se sídlem v Praze, ze dne 12. 2. 2017 (dále jako „rozhodnutí valné hromady”). Všichni akcionáři společnosti se před rozhodnutím valné hromady vzdali přednostního práva na upsání akcií.

1.2 Valná hromada společnosti rozhodla, že základní kapitál bude zvýšen upsáním 10 (deseti) kusů nových kmenových akcií společnosti, vydaných jako cenné papíry, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých), přičemž převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurs jednotlivé nově upisované akcie je roven jmenovité hodnotě upisované akcie a činí 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). Všechny upisované akcie byly v souladu s rozhodnutím valné hromady nabídnuty předem určenému zájemci, a to upisovateli.

1.3 Dne 12. 3. 2017 upsal upisovatel na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené se společností tyto akcie společnosti:

Druh: akcie kmenové

Forma: na jméno

Jmenovitá hodnota: 1.000.000,00 Kč/jednu akcii

Počet: 10 (deset) kusů

Emisní kurs: 1.000.000 Kč/jednu akcii

Vydané jako: cenný papír

Omezení převoditelnosti: převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti.

S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými (dále jako „akcie upsané upisovatelem”).

1.4 Emisní kurs akcií upsaných upisovatelem je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000.000 Kč za jednu akcii, celkově tedy 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých).

Článek II

Specifikace pohledávek

2.1 Společnost má za upisovatelem ke dni uzavření této dohody pohledávku na splacení emisního kursu akcií upsaných upisovatelem ve výši 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých) z titulu smlouvy o upsání akcií, jak je specifikována v čl. 1.3 této smlouvy.

2.2 Upisovatel má za společností ke dni uzavření této dohody pohledávku na splacení úvěru, která vznikla z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ze dne 1. 9. 2016, uzavřené mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem (dále jen „smlouva o úvěru”). Smluvní strany prohlašují, že na základě smlouvy o úvěru má upisovatel vůči společnosti následující pohledávku na splacení úvěru, přičemž k pohledávce náleží i dosud nekapitalizované úroky:

Měna Jistina Výše úroku k 12. 3. 2017 Jistina včetně úroku k 12. 3. 2017 
CZK  12.000.000 Kč  186.000 Kč  12.186.000 Kč  

Smluvní strany se dohodly, že k započtení na základě této dohody bude použita pohledávka na splacení jistiny úvěru, a to ve výši 10.000.000 (slovy deset milionů korun českých).

Článek III

Předmět dohody

3.1 Předmětem této dohody je započtení vzájemných pohledávek specifikovaných v ustanoveních čl. II.

 
 Nahoru