Vzor s výkladem - Čestné prohlášení člena výboru společenství dle § 1205 NOZGarance

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor s výkladem - Čestné prohlášení člena výboru společenství dle § 1205 NOZ

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.6.2.3
Vzor s výkladem – Čestné prohlášení člena výboru společenství dle § 1205 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Čestné prohlášení předsedy výboru společenství vlastníků jednotek a souhlas předsedy výboru společenství vlastníků jednotek se zápisem do obchodního rejstříku

Já, níže podepsaný

Martin Blatnička

narozen 1. 9. 1976

bytem Mojmírova 1368/4, Praha 4

tímto prohlašuji, že:

a) souhlasím se svým ustanovením do funkce předsedy výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 279, ulice Rochlická, k. ú. Vršovice (dále jen „společenství”),

b) ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, souhlasím se zápisem své osoby coby předsedy výboru do veřejného rejstříku, a to v rámci zápisu společenství do veřejného rejstříku,

c) jsem dovršil 18. rok věku a jsem plně svéprávný ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2 a § 30 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”), a nebyl jsem ve svéprávnosti omezen ve smyslu ustanovení § 55 občanského zákoníku,

d) nebyl osvědčen můj úpadek ve smyslu § 153 občanského zákoníku,

e) že splňuji podmínky provozování živnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o živnostenském podnikání”), a nenastala u mne skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle ustanovení § 8 zákona o živnostenském podnikání.

V ……………………………… dne …..……………

…………………………………

Martin Blatnička

(úředně ověřený podpis)

Výklad:

Být členem voleného orgánu společenství nebo případným zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu

 
 Nahoru