Vzor - Oznámení o započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelemGarance

30.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Oznámení o započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelem

30.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.5.1
Vzor – Oznámení o započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelem

JUDr. Michal Zeman

Vážený pan

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

- zasláno doporučeně na dodejku –

Jméno a příjmení ……………………………………………

datum narození ……………………………………………..

adresa trvalého bydliště ……………………………………

(dále jako „zástavní věřitel”)

Jméno a příjmení ……………………………………………

datum narození ……………………………………………..

adresa trvalého bydliště ……………………………………

(dále jako „zástavní dlužník”)

V……………………dne…………………………………….

Oznámení o započetí výkonu zástavního práva soudním prodejem zástavy

Vážený pane …………………………,

dne …………………… jsem s Vámi uzavřel zástavní smlouvu, na základě které jste zastavil pozemek p. č. ………………………, nacházející se v k. ú. ………………, obec ………………….. vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. …………………, vedeného u Katastrálního úřadu pro ………………, Katastrálního pracoviště …………………………

Shora uvedenou nemovitost jste zastavil k zajištění smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi námi dne ………………, na základě které jsem Vám zapůjčil bezúročně částku ve výši …………………. (slovy: ………………………….. korun českých), kterou jste se mi zavázal vrátit dne …………………. Smlouva o zápůjčce se tedy stala splatnou dne ……………………

Jelikož jste nereagoval na žádnou z mých písemných upomínek a do dnešního dne jste mi v souvislosti s nadepsanou smlouvou o zápůjčce na shora uvedený zajištěný dluh ničeho nezaplatil, rozhodl jsem se uspokojit ze shora uvedené zástavy ve smlouvě dohodnutým soudním prodejem zástavy dle ustanovení § 353a a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Aktuální výše nadepsaného dluhu činí k dnešnímu dni celkem …………………… Kč a sestává se z těchto položek: …………………………..

Návrh na zpeněžení zástavy soudním prodejem zástavy podám po uplynutí lhůty třiceti dnů ode dne zápisu započetí výkonu zástavního práva do veřejného seznamu – katastru nemovitostí. Bude-li zápis proveden dříve než jste obdržel toto oznámení, běží lhůta 30 dnů ode dne, kdy Vám bylo oznámení o započetí výkonu zástavního práva doručeno.

Současně Vás upozorňuji, že v souladu s ust. § 1363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nesmíte bez mého souhlasu zástavu jakýmkoli způsobem zcizit.

S pozdravem

 
 Nahoru