Input:

Vzor - Dohoda o převodu družstevního bytu dle § 736 ZOK (úplatná) Garance

13.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2.5
Vzor – Dohoda o převodu družstevního bytu dle § 736 ZOK (úplatná)

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Petr Smatlík

r. č. 890722/0067

bytem Bludská 1487/3, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

(dále jen „převodce”)

a

Miroslava Fištejnová

r. č. 915930/1932

bytem Chamrádova 640/22, Praha 4 – Kamýk, PSČ 142 00

(dále jen „nabyvatel”)

(převodce a nabyvatel dále také společně jako „smluvní strany” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana”), uzavřeli v souladu s § 736 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích” nebo „ZOK”), níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto

dohodu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

(dále jen „dohoda”):

I.

1.1 Převodce prohlašuje, že mu svědčí členství v tomto bytovém družstvu: Bytové družstvo Beroun, se sídlem Velké náměstí 169, Beroun, IČO 98222289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka č. 864 (dále jen „bytové družstvo”), s nímž je spojen nájem družstevního bytu č. p. 447/5, umístěného v 2. nadzemním podlaží v domě č. p. 447, který je postaven na pozemku p. č. st. 542, vše v k. ú. Beroun, obec Beroun (dále jen „družstevní byt”). Vlastnické právo Bytového družstva je zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 122 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro katastrální území Beroun.

II.

2.1 Předmětem této dohody je převod družstevního podílu vyplývajícího z členství převodce v bytovém družstvu. S družstevním podílem je spojeno nájemní právo k družstevnímu bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, přičemž toto nájemní právo ve smyslu ustanovení § 736 odst. 2 ZOK včetně všech práv a povinností s tím spojených přechází za podmínek stanovených touto dohodou a zákonem na nabyvatele.

III.

3.1 Dohodnutá cena za převod družstevního podílu v bytovém družstvu podle dohody smluvních stran činí 1.200.000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) (dále jen „cena převodu”).

3.2 Způsob úhrady ceny převodu si smluvní strany dohodly tak, že cena převodu byla ještě před podpisem této smlouvy uložena do advokátní úschovy advokátky Mgr. Beáty Jančové, ev. č. ČAK 9999, se sídlem Kounického 17, Beroun (dále jen „schovatel”).

3.3 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že celá cena převodu bude z advokátní úschovy uvolněna na účet převodce č. …………………. do 5 pracovních dnů poté, co bude schovateli předložen následující dokument:

  • originál této „dohody o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu” uzavřené mezi převodcem a nabyvatelem. Tato dohoda bude buď opatřena razítkem bytového družstva či jinak vyznačenou obchodní firmou bytového družstva s uvedením data převzetí bytovým družstvem nebo bude jiným hodnověrným způsobem prokázáno, že dohoda byla předložena bytovému družstvu (např. doručenkou).

IV.

4.1 Převodce převádí na nabyvatele družstevní podíl v bytovém družstvu se všemi součástmi a příslušenstvím a nabyvatel družstevní podíl se všemi součástmi a příslušenstvím přijímá, a to za cenu převodu uvedenou v článku III.

4.2 Převodce prohlašuje, že vůči bytovému družstvu nemá z titulu členství ani z titulu platby nájemného či služeb spojených s nájmem družstevního bytu žádné dosud splatné nevyrovnané závazky, což osvědčil potvrzením bytového družstva.

4.3 Před podpisem této dohody předložil převodce nabyvateli:

  • platné stanovy družstva,

  • potvrzení družstva, že na předmětném družstevním bytě a družstevním podílu neváznou žádné dluhy ani jiné právní závady, zejména například dluh na nájemném či zálohách na služby související s užíváním družstevního bytu

  • potvrzení o splacení anuity (dalšího členského vkladu) k předmětnému družstevnímu podílu.

4.4 Převodce se zavazuje, že uhradí veškeré poplatky za služby a nájemné a jiné poplatky spojené s užíváním družstevního bytu, které nabyvateli vyúčtuje bytové družstvo, za dobu do předání a převzetí družstevního bytu ve smyslu článku V odstavce 1. této dohody. Převodce se zavazuje, že předmětné dlužné částky uhradí do 14 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.

V.

5.1 Převodce se zavazuje, že družstevní byt předá včetně všech příslušných klíčů, včetně sklepní kóje a ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení nejpozději 15 dnů od převodu družstevního podílu v družstvu nabyvateli. Převodce se zavazuje předat družstevní byt nabyvateli ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této dohody.

5.2 Nabyvatel prohlašuje, že je mu znám technický