Vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladběGarance

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4 Vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Ing. Anna Matoušková

Dnem 1. ledna 2017 nabyla účinnosti patnáctá novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová skladba stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti) a přinesla pro třídění inkasovaných příjmů a uskutečněných výdajů několik změn, a to:

  • zpřesnění náplně jednotek třídění, resp. položek a paragrafů,

  • dvě nové rozpočtové kapitoly, sedmnáct nových položek a dva nové paragrafy,

  • zrušení šesti položek a devíti paragrafů,

  • nový způsob zatřiďování výdajů na placení daně z přidané hodnoty z přenesené daňové povinnosti,

  • zpřesnění úpravy převodů uvnitř organizace a peněžního fondu,

  • možnost volby použití podrobnějšího nebo dalšího třídění příjmů a výdajů,

  • změny vyvolané novou právní úpravou na úseku hazardních her a v souvislosti se zrušením zákona o úrazovém pojištění,

  • novou úpravu zatřiďování transferů zahraničním osobám.

Doplnění a úpravy, které se týkají zejména obcí (významná změna – tučný text)

1. Nový paragraf 3a:

Podrobnější a další třídění příjmů a výdajů

Organizace mohou použít podrobnější nebo další třídění příjmů a výdajů. Podrobnějším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v § 1a a 2 na ještě nižší jednotky třídění, než jsou jednotky třídění stanovené v § 3. Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle dalších hledisek než jen hledisek stanovených v § 1a a 2.

Nový paragraf je do vyhlášky začleněn, aby právo, resp. již používaná praxe organizací, které člení příjmy a výdaje podrobněji, než stanoví vyhláška, a podle dalších hledisek, nemohlo být zpochybňováno. Úprava vyhlášky reaguje na podněty z obcí, které často potřebují členit především výdaje podle svých odborů nebo organizačních složek nebo i podle speciálních úkolů.

2. Zavedení nových kapitol, zrušení stávajících kapitol a doplnění náplně kapitol:

Zavedení kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

Doplnění náplně kapitoly 371 – do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Zavedení kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

3. Zavedení nových položek, změna názvu nebo náplně (legendy) položky – příloha část B:

1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 21a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) placené plátci (§ 38c téhož zákona). Je to daň z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 zákona).

1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 21a zákona o daních z příjmů) placené jejími poplatníky (§ 2 téhož zákona). Je to daň placená podle daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob (§ 38g až 38i zákona).

1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 21a zákona o daních z příjmů) vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 38d téhož zákona).

Za položku 1354 se vkládá nová položka 1356, která zní:

„1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce

(1) Příjmy Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a obcí z úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů podle § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb., a podle nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady.

(2) Příjmy obcí z poplatků za oprávnění provádět ložiskový průzkum podle § 4b zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

Za položku 1373 vkládá nové podseskupení položek 138, které zní:

„138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her

1381 - Daň z hazardních her

Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který je účinný ode dne 1. ledna 2017.

1382 - Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů

Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, s výjimkou části odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (část odvodu podle § 41i odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.). Část odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení patří na položku 1383. Na položku 1382 patří i dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, který byl zákonem č. 458/2011 Sb. zrušen. Položka 1382 je od 1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1351, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.

1383 – Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů

Dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona). Zbytek odvodu patří na položku 1382. Položka 1383 je od 1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1355, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.

1384 – Zrušený odvod za státní dozor

Dobíhající odvod za státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, který do 31. prosince 2016 patřil na položku 1352.

2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti

V náplni položky se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2 a třetí jako odstavec 3 a v odstavci 2 se slova „na své nemovitosti věcné břemeno mající povahu služby [§ 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty]” nahrazují slovy „na svém pozemku právo stavby (§ 1240 až 1256 NOZ) nebo na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 NOZ).”.

2343 - Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

V názvu položky 2343 se slova „z úhrad” nahrazují slovy „dobíhajících úhrad z” a náplň položky zní: „Příjem úhrad dobíhajících podle zrušeného § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákonů č. 541/1991 Sb., č. 366/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 386/2005 Sb. a č. 281/2009 Sb. Příjmy z úhrad odváděných za rok 2017 a další léta podle § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb., ve znění nového občanského zákoníku, který je účinný od 1. ledna 2017 a kterým byl § 32a zrušen, patří na položku 1356. Na tu patří i poplatek podle § 4b zákona č. 62/1988 Sb., ve znění zákona č. 366/2000 Sb., inkasovaný od 1. ledna 2017.”

V náplni podseskupení položek 413 se text „4133, 4134, 4137, 4138 a 4139” nahrazuje textem „4133 až 4139” a odstavec 3 se nahrazuje odstavci 3 a 4, které znějí:

„(3) Peněžním fondem se rozumí nástroj pro shromažďování, ukládání a vydávání peněžních prostředků umožňující placení nebo výběry na požádání, jemuž právní předpis nebo jeho vlastník stanovil režim spočívající zejména v tom, z jakých zdrojů se naplňuje a na financování čeho se používá. Je jím bankovní účet s výjimkou účtu s vkladní knížkou (§ 2662 až 2675 NOZ), jestliže splňuje tuto podmínku, popřípadě spojený s jiným takovým účtem nebo pokladnou (vyúčtovávanými na něj), nebo jejich skupina či soustava. Může jím být i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Rovněž jím může být i místo na takovém bankovním účtu nebo v takové pokladně, případně spojené s jinými takovými účty nebo místy na nich nebo pokladnami nebo místy v nich, jakož i jejich skupiny či soustavy. Není jím účet s vkladní knížkou (§ 2676 až 2679 NOZ) ani vklad, a to jednorázový vklad včetně vkladu potvrzeného vkladním listem (§ 2680 a 2681) ani žádný jiný vklad, a to ani v případě, že smlouva o něm je nazvána smlouvou o termínovaném vkladu nebo smlouvou o účtu termínovaného vkladu, ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na požádání. Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227.

(4) Na položky podseskupení 413 patří příjmy z převodů mezi peněžními fondy téže organizace bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou pokladnou (odstavec 1 náplně položky 4138) nebo mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i příjmy z převodů uvnitř peněžních fondů s výjimkou převodů mezi účty státního rozpočtu a převodů mezi bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou.”.

4134 - Převody z rozpočtových účtů

V náplni položky 4134 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec dva a třetí jako odstavec 3 a doplňuje se odstavec 4, který zní: „(4) Na položku 4134 nepatří příjem bankovního účtu rozpočtu z peněžních prostředků oddělené pokladny tvořících součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady, takový příjem patří na položku 4138.”

4138 – Převody z vlastní pokladny

V náplni položky 4138 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, ve větě první se slovo „funguje” nahrazuje slovy „může fungovat”, za slova „a výdaje se” se vkládá slovo „prvotně” a za slova „a výdaji” se vkládají slova „bankovního účtu” a doplňuje se odstavec 2, který zní: „(2) Položka 4138 vyjadřuje, že převod se uskutečnil z oddělené pokladny a je to převod uvnitř rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady. Zařazují se na ni částky přijaté na bankovní účet rozpočtu z peněžních prostředků z oddělené pokladny tvořících v ní součást peněžních prostředků rozpočtu (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5345) a částky přijaté mezi peněžní prostředky rozpočtu v oddělené pokladně z peněžních prostředků rozpočtu v jiné oddělené pokladně (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5348).”

Za položku 4139 se vkládá nové podseskupení položek 414, které zní: „414 Převody z vlastních fondů přes rok

4140 - Převody z vlastních fondů přes rok

(1) Příjem peněžních prostředků, které byly převedeny z jiného vlastního peněžního fondu, na začátku roku v případě, že jejich výdaj z tohoto peněžního fondu byl uskutečněn v předcházejícím roce.

(2) Příjem peněžních prostředků koncem roku z bankovního účtu, z kterého budou odepsány až začátkem následujícího roku, zejména byla-li koncem roku vybrána hotovost prostřednictvím platební karty a složena do pokladny, avšak odepsána z bankovního účtu, ke kterému je platební karta vydána, bude až v roce následujícím.”

Ve druhém odstavci náplně třídy 5 se slova „tohoto zboží” nahrazují slovy „dodaného zboží nebo při dodávce služeb jeho výdaje či náklady na cestovné”, v odstavci 6 větě první se slovo „Organizace” nahrazuje slovy „Organizační složka státu” a na konci náplně se doplňují odstavce 8 až 17, které znějí:

„(8) Při zařazování výdajů na položky nezáleží na tom, zda organizace výdaj provádí z bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí, ani na tom, zda výdaj se provádí ve prospěch bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí.

(9) U výdajů na nákupy (seskupení položek 50, 51, 59, 61, 62 a 69) nerozhoduje, jsou-li prováděny ve prospěch tuzemských nebo zahraničních osob. Výjimkou jsou členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva; tyto výdaje místo na položku 5179 patří na položky z podseskupení položek 55. Výjimkou jsou také sankce placené Evropské unii, ty místo na položku 5191 patří na položku 5512. Zahraniční právnickou osobou se rozumí právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 3024 odst. 1 NOZ, § 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a zahraniční fyzickou osobou (cizincem) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb.).

(10) Transfery tuzemským osobám patří na položky ze seskupení 52, 53, 54, 57 a 67 a podseskupení 561 až 566, 631 až 637 a 641 až 646 a transfery zahraničním osobám na položky ze seskupení 55a z podseskupení 567, 638 a 647 podle toho, jsou-li neinvestiční či investiční, jakým osobám jsou poskytovány, zda jsou nenávratné nebo návratné a případně podle právního titulu poskytnutí, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány na českém území, v zahraničí, z českého území do zahraničí nebo ze zahraničí do českého území (odstavec 8). Na položky ze seskupení 55 patří také členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii (odstavec 9).

(11) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byl-li výdaj oprávněný nebo neoprávněný.

(12) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot též platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byla-li smlouva, podle níž druhá strana poskytne věci, služby, práce, výkony nebo práva a organizace za ně zaplatí, uzavře na ve prospěch organizace nebo třetí strany (§ 1767 a 1768 NOZ).

(13) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot vynaložené ve prospěch třetí osoby (odstavec 12) platí, že i když tyto hodnoty jsou této osobě nutné k tomu, aby mohla plnit ve prospěch organizace, výdaje na ně organizace zařadí na položky podle druhu pořízených hodnot bez ohledu na to, na jakou položku patří výdaje na pořízení hodnot od této osoby, například odměnu předanou nebo poukázanou tlumočnici za tlumočení v zahraničí uskutečněné jako služba (dodávka) organizace zařadí na položku 5169, avšak výdaj za letenku (poddodávku dodavateli), kterou jí poskytla, zařadí na položku 5173, i když pro daňové účely její odměnu tvoří úhrn obou těchto částek.

(14) Při zařazování výdajů na pořízení hodnot na položku nerozhoduje ani to, zda cena se platí předem nebo až po dodávce, najednou nebo ve splátkách a jaká jednotka množství věcí, výkonů či prací, objemu služeb nebo množství či síly práv je pro určení celkové ceny dodávky zvolena, například zda se celková cena nájmu kopírovacího zařízení případně nájmu spojeného s dalšími službami (například s běžnou údržbou nebo s dodávkami tonerů či papíru) vypočítává jako součin dohodnuté částky za den nájmu a počtu dní, po něž nájem trvá, součin dohodnuté částky za okopírovanou stránku a počtu stránek, které nájemce během nájmu okopíruje, nebo případně součin dohodnuté částky za kilowatthodinu elektrické energie použité na kopírování a počtu kilowatthodin spotřebovaných na kopírování po dobu nájmu, či zda se cena nájmu automobilu odvozuje z doby nájmu nebo počtu ujetých kilometrů.

(15) Zařazení na položku se řídí druhem pořizované hodnoty s výjimkou výdajů na platby daně z přidané hodnoty, kdy organizace, která je plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, může rozhodnout, že platby této daně místo na položku 5362 se budou zařazovat na položku, na niž patří výdaj za dodanou hodnotu.

(16) Jestliže při pořizování majetku (kupní, směnnou nebo licenční smlouvou) odvisí zařazení výdaje na jeho pořízení na položku od jeho velikosti (například zařazení výdaje na počítač kupovaný za 40 tisíc Kč nebo méně, který patří na položku 5137, oproti výdaji na počítač kupovaný za více než 40 tisíc Kč, který patří na položku 6125) a tento výdaj se neprovádí jednou platbou, rozhoduje výdaj celkový (úhrn splátek).

(17) Při zařazování výdaje na položku rozhoduje právní stav ze dne provedení výdaje. Právní skutečnosti nastalé později nemohou mít za následek přeřazení výdaje na jinou položku. Nemůže-li organizace všechny potřebné informace o právním stavu ze dne provedení výdaje získat ani s vynaložením úsilí, které po ní lze rozumně požadovat, například informace o tom, jaká hodnota ve skupině pořizovaných hodnot převažuje (odstavec 3), organizace stav odhadne.”

5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

„Na tuto položku patří pojistné, které platí organizace jakožto zaměstnavatelé podle § 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., podle § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákonů č. 37/1993 Sb. a č. 220/2000 Sb., a podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, České pojišťovně, a. s., nebo Kooperativě, pojišťovně, a. s.”

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Ve třetím odstavci náplně položky se věta třetí zrušuje a na konci náplně se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Při zařazení výdajů na položku 5041 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění užít nehmotný majetek pořizuje, doba použitelnosti tohoto majetku ani doba trvání oprávnění, je-li kratší než doba použitelnosti majetku.”

5042 – Odměny za užití počítačových programů

V náplni položky větě první a druhé se za slova „počítačových programů” vkládají slova „(softwaru) a databází” a na konci náplně se doplňuje věta: „Při zařazení výdajů na položku 5042 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění pořizuje, doba použitelnosti počítačového programu nebo databáze, jejichž užití toto oprávnění umožňuje, ani doba jeho trvání, je-li kratší než doba použitelnosti.”

Za náplň seskupení položek 51 se vkládá nové podseskupení položek 512, které zní: „512 Podlimitní věcná břemena

5122 - Podlimitní věcná břemena

Na položku 5122 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch zřídil na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 NOZ), není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na pořízení stavby a nepřesahuje-li celková cena, kterou za ně organizace platí, 40 tisíc Kč. Výdaje na nadlimitní věcná břemena patří na položku 6142.”

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

V náplni položky 5139 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Na položku 5139 patří i výdaje na nákup květin a smutečních a dekorativních věnců, jestliže je územní samosprávný celek nebo výjimečně organizační složka státu pořizuje. Výdaje na květiny, které mají být někomu předány, patří na položku 5194.”

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

V náplni položky 5166 se první věta označuje jako odstavec 1, druhá jako odstavec 2, třetí jako odstavec 3 a čtvrtá jako odstavec 4 a doplňuje se odstavec 5, který zní:

„(5) Na položku 5166 nepatří výdaje organizace ve prospěch poskytovatelů služeb, které vcházejí do ceny, kterou poskytovatel organizaci fakturuje; organizace zařadí výdaje vždy na položky podle druhu pořízených hodnot (odstavec 13 náplně třídy 5).”

5171 – Opravy a udržování

V náplni položky 5171 odstavec 7 zní:

„(7) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty placená organizací z přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb. a č. 243/2016 Sb.) za stavební práce (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 47/2011 Sb. a č. 502/2012 Sb.) provedené za účelem oprav nebo udržování, a to v případě, že organizace tak rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5).”

5172 – Programové vybavení

V náplni položky 5172 větě první se slova „softwaru a jiných” zrušují, za slova „programů” se v obou případech vkládají slova „(softwaru) a databází” a za slova „v jednotlivém případě” se vkládají slova „nebo nepřesahuje-li jejich použitelnost rok”.

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)

V náplni položky 5173 v odstavci 1 se za slova „státních zástupců” vkládají slova „§ 20 a 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze”, v odstavci 2 se za slovo „pracovní” vkládají slova „nebo služební” a odstavec 4 se nahrazuje odstavci 4, 5 a 6, které znějí:

„(4) Na položku 5173 nepatří cestovní náhrady, které organizace poskytuje podle právních předpisů osobám, které pro ni plní občanskou povinnost (§ 202 ZP) nebo pro ni vykonávají jiné úkony v obecném zájmu (§ 203 ZP) nebo jinou externí nezávislou činnost, například cestovní náhrady podle § 158 odst. 10 TZ, § 130 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, § 15 odst. 9 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, § 184 odst. 1 ŠZ, § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a § 13 odst. 1 a 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů, § 87 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., věty třetí, § 107 DŘ, § 79 SŘ a § 2 až 5 vyhlášky č. 520/2005 Sb., § 106 až 107 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu a § 16, § 17 odst. 2 a § 19 vyhlášky č. 196/2001 Sb. (notářský tarif) ve znění pozdějších předpisů, § 139 OSŘ či § 58 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního; tyto náhrady patří na položku 5192.

(5) Na položku 5173 patří i jiné výdaje povahy cestovních náhrad (odstavec 1) a přímé výdaje na zajištění cest (odstavec 2) osob, které pro organizaci vykonávají nějakou činnost nebo které se činnosti organizace účastní nebo ji v souvislosti s její činností navštívily, a to včetně výdajů na poddodávky dodavatelům (odstavec 13 náplně třídy 5). Nepatří na ni však části plateb dodavatelům, kteří do ceny dodávky započítávají i výdaje nebo náklady na cestovné své nebo svých zaměstnanců a uvádějí je ve faktuře. Výdaje za věci, služby, práce, výkony nebo práva (za dodávku) se zařazují na položky podle jejich povahy bez ohledu na to, jaké své výdaje nebo náklady dodavatel do ceny dodávky započítává.

(6) Na položku 5173 nepatří výdaje na jízdenky, stravování a ubytování nesouvisející s činností organizace a vynakládané ze společenských důvodů, například výdaje na jízdenky při cestách se zahraničními hosty k návštěvě pamětihodností, kulturních představení nebo sportovních akcí. Tyto výdaje patří na položku 5169 a výdaje na vstupenky do pamětihodných objektů, na kulturní představení a sportovní akce na položku 5194.”

5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené

V náplni položky 5179 odstavec 15 zní:

„(15) Na položku 5179 patří i příspěvky spolkům a pobočným spolkům (§ 214 až 302 NOZ) a ostatním právnickým osobám, které se zapisují do spolkového rejstříku (§ 26 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), (dále jen „spolek”), se sídlem v České republice, které organizace spoluzaložily nebo se staly jejich členkami (organizační složky státu po splnění podmínek podle § 29 a § 30 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.), a to příspěvky, které nemají povahu transferů, ale jsou jim poskytovány jako protihodnota za členská práva. Členské příspěvky spolkům a podobným právnickým osobám, které jsou zahraničními právnickými osobami (§ 3024 odst. 1 NOZ, věta druhá § 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a sdružují právní subjekty různých států (mezinárodní nevládní organizace), patří na položku 5542. Transfery spolkům se sídlem v České republice patří na položky 5222, 5622, 6322 a 6422 a transfery spolkům a podobným právnickým osobám se sídlem mimo území České republiky na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Totéž platí pro tzv. euroregiony, jsou-li spolky.”

V náplni položky 5179 v odstavci 16 se slova „Odstavec 15 platí i pro platby téhož druhu spolkům a podobným organizacím, které nejsou zřízeny podle českého práva, jestliže nesměřují do zahraničí. Patří sem” nahrazují slovy „Na tuto položku patří”, číslo „5532” se nahrazuje číslem „5541” a na konci se doplňuje věta: „Transfery evropským seskupením pro územní spolupráci se sídlem na území České republiky patří na položky 5329, 5649, 6349 a 6449 a se sídlem mimo ně na položky 5511, 5670, 6380 a 6470.”

V náplni položky 5179 se doplňují odstavce 18, 19 a 20, které znějí:

„(18) Totéž, co pro příspěvky spolkům (odstavec 15), platí pro příspěvky zájmovým sdružením právnických osob, i když se nepřeměnily na spolek a řídí se právními předpisy, podle nichž vznikly (§ 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 20f až 20k zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Platby povahy členských příspěvků odváděné těmto sdružením se sídlem v České republice se zařazují na položku 5179 a se sídlem mimo Českou republiku na položku 5542. Transfery zájmovým sdružením právnických osob a podobným právnickým osobám se sídlem v České republice patří na položky 5229, 5629, 6329 a 6429 a transfery zájmovým sdružením právnických osob a podobným právnickým osobám se sídlem mimo území České republiky na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Stejně se zařazují platby tzv. euroregionům, jsou-li zájmovými sdruženími právnických osob.

(19) Na položku 5179 patří i platby spolkům a profesním komorám k úhradě členských příspěvků jejich zaměstnanců, jestliže je územní samosprávné celky nebo výjimečně organizační složky státu

 
 Nahoru