Výdaje na opravu a údržbu hmotného majetkuGarance

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výdaje na opravu a údržbu hmotného majetku

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.7
Výdaje na opravu a údržbu hmotného majetku

Ing. Ivan Macháček

Častou chybou daňových subjektů bývá nesprávné posuzování výdajů na opravy a na udržování a dále na technické zhodnocení hmotného majetku. V případě využívání hmotného majetku k podnikání nebo v případě nájmu hmotného majetku zařazeného nebo nezařazeného v obchodním majetku je nutno důsledně rozlišovat mezi výdaji na opravu a údržbu majetku a mezi výdaji na provedené technického zhodnocení na tomto majetku.

Výdaje na opravu i údržbu majetku zahrnutého v obchodním majetku jsou daňově uznatelnými výdaji na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. U poplatníka daně z příjmů fyzických osob budou výdaje na opravu i údržbu hmotného majetku daňově uznatelným výdajem, pokud jde o majetek zahrnutý v obchodním majetku, který je využíván k podnikatelským účelům nebo je tento majetek najímán, a rovněž tak jsou daňově uznatelnými výdaje na opravu najímaného majetku ve smyslu § 9 ZDP. Naproti tomu výdaje vynaložené na technické zhodnocení nelze uznat za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Do daňově uznatelných výdajů (nákladů) se dostávají až prostřednictvím odpisů hmotného majetku. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu a zároveň u majetku odpisovaného zrychleným způsobem i zůstatkovou cenu majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení uvedeno do užívání.

Oprava a údržba hmotného majetku

Zákon o daních z příjmů neuvádí vymezení pojmu oprava nebo údržba majetku pro daňové účely. Proto lze brát vymezení pojmu oprava i udržování podle účetních předpisů za směrodatné i pro daňové účely.

Oprava hmotného majetku

Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, se v § 47 odst. 2 písm. a) uvádí, že součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku nejsou opravy a údržba. Opravou se podle tohoto ustanovení:

 • odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení majetku (pozvolný proces stárnutí majetku v důsledku jeho používání) nebo

 • odstraňuje poškození majetku (jednorázový proces zestárnutí majetku)

 • za účelem uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu.

Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Ze znění pokynu GFŘ č. D-22 k § 33 ZDP vyplývá, že za změnu technických parametrů (technické zhodnocení) se nepovažuje jen samotná záměna použitého materiálu, a to ani v případě výměny oken s dřevěným rámem za okna s rámem plastovým, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel oken. Za technické zhodnocení se rovněž nepovažuje vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami.

Příklady daňově uznatelných oprav:

 • výměna dveří v ordinaci o stejných rozměrech,

 • oprava kotle ústředního vytápění,

 • vyspravení vnitřních omítek,

 • výměna stávajících rozvodů elektroinstalace,

 • výměna střešní krytiny za krytinu z jiného materiálu,

 • nahrazení běžných omítek sanačními omítkami,

 • výměna dřevěných oken za plastová o stejných rozměrech,

 • výměna vodovodního potrubí za plastový rozvod o stejných parametrech,

 • oprava fasády.

V případě, že půjde o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který dosahuje příjmy z nájmu zdaňované podle § 9 ZDP, pak výdaje vynaložené na opravy najímaného majetku jsou daňově uznatelné – majetek se v tomto případě nepovažuje za obchodní majetek poplatníka.

Podle znění § 25 odst. 1 písm. u) ZDP nelze výdaje na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti (příjem zdaňovaný podle § 7 ZDP), zařadit mezi daňově uznatelné výdaje, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob nezařadí tento majetek do obchodního majetku.

Údržba hmotného majetku

Od pojmu oprava musíme odlišovat údržbu majetku, jejíž definici nalezneme rovněž ve vyhlášce č. 500/2002Sb. a to v§ 47 odst. 2 písm. a). Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Rozdíl mezi opravou a údržbou majetku:

 • opravou se řeší následné fyzické opotřebení resp. poškození majetku,

 • údržbou se předchází tomuto opotřebení.

Technické zhodnocení hmotného majetku

Technickým zhodnocením se podle § 33 odst. 1 ZDP rozumějí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč.

Hranice 40 000 Kč pro vymezení technického zhodnocení se posuzuje:

 • u jednotlivého majetku – znamená to, že posouzení hranice 40 000 Kč se vztahuje vždy k jednomu jednotlivému hmotnému majetku,

 • v úhrnu – vždy se hodnotí souhrn vynaložených částek vztahujících se k tomuto jednotlivému hmotnému majetku,

 • ve zdaňovacím období – vždy půjde o výdaje na technické zhodnocení realizované na tomto majetku, vynaložené v jednom zdaňovacím období.

Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP. Technickým zhodnocením se stávají uvedené výdaje až okamžikem dokončení nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Pojmy nástavba, přístavba a stavební úpravy jsou definovány v § 2 odst. 5 SZ (stavebního zákona), pojmy rekonstrukce a modernizace pak v § 33 odst. 3 a odst. 4 ZDP:

 • nástavbou se rozumí změna dokončené stavby, kterou se stavba zvyšuje,

 • přístavbou se rozumí změna dokončené stavby, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,

 • stavebními úpravami rozumíme změny dokončené stavby, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (např. přestavba, vestavba, změny vnitřního zařízení resp. vzhledu stavby); za stavební úpravy se považuje též zateplení pláště stavby,

 • rekonstrukcí rozumíme zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo jeho technických parametrů,

 • modernizací rozumíme rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Pokud výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace jednotlivého majetku nepřesáhnou v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, záleží na rozhodnutí daňového subjektu, zda půjde o technické zhodnocení, nebo zda výdaje poplatník zahrne do daňově uznatelných výdajů (nákladů).

Technickým zhodnocením jsou podle § 33 odst. 4 ZDP také výdaje podle § 33 odst. 1 ZDP, pokud je hradí budoucí nájemce na cizím hmotném majetku v průběhu jeho pořizování za podmínky, že se stane nájemcem tohoto hmotného majetku nebo jeho části, a vlastník tohoto hmotného majetku nezahrne výdaje vynaložené budoucím nájemcem do vstupní ceny.

Z § 28 odst. 3 ZDP vyplývá, že technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku nebo majetku pořizovaného na finanční leasing a jiný majetek uvedený v § 26 odst. 3 písm. c), jsou-li hrazené nájemcem nebo uživatelem, může na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce nebo uživatel, pokud není vstupní cena u odpisovatele hmotného majetku zvýšena o tyto výdaje. Při odpisování technického zhodnocení zatřídí nájemce technické zhodnocení do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý hmotný majetek.

Jako příklad technického zhodnocení na nemovité věci si můžeme uvést výměnu kotle ústředního vytápění za výkonnější, zesílení elektroinstalace v objektu, instalaci žaluzií nebo mříží do oken budovy, rozšíření oken a dveří, zavedení těsnění do oken, změnu trasy vedení vody, elektrické energie, trubek ústředního vytápění resp. jejich zesílení, zateplení budovy polystyrenem. Pokud náklady na tyto činnosti převýší částku 40 tis. Kč v jednom zdaňovacím období a u jednoho inventurního čísla hmotného majetku, půjde vždy o technické zhodnocení předmětného majetku.

Příklady technického zhodnocení provedeného v ordinaci:

 • instalace ústředního vytápění, resp. výměna kotle za výkonnější,

 • výměna kotle při změně paliva,

 • vyvložkování komínu pro odvod spalin,

 • zesílení elektroinstalace v objektu,

 • zřízení společné televizní antény,

 • namontování žaluzií a sítí proti hmyzu do oken,

 • výměna oken nebo dveří o jiných rozměrech, než jsou původní,

 • instalace vedení vody, plynu, elektrické energie v jiné trase, než je původní,

 • výměna potrubí vody, plynu, rozvodů elektrické energie o jiných dimenzích, než jsou původní vedení,

 • provedení pevně lepené podlahové krytiny.

Pokud náklady na tyto činnosti převýší částku 40 tis. Kč v jednom zdaňovacím období a u jednoho inventurního čísla hmotného majetku, půjde o technické zhodnocení.

Příklad – opravy a technické zhodnocení na nemovité věci

Provozovna zdravotnického zařízení s.r.o. provedla v roce 2017 na svém objektu následující činnosti:

 1. výměnu dřevěných oken za plastová o stejných rozměrech – faktura od dodavatele na částku 65 000 Kč,
 2. výměnu plechové střechy za krytinu Bramac – faktura od dodavatele na částku 85 000 Kč,
 3. výměnu olověných trubek vodovodních rozvodů za plastový rozvod – faktura od dodavatele na částku 35 000 Kč,
 4. zesílení elektroinstalace v objektu garáží – faktura od dodavatele na částku 39 500 Kč,
 5. zesílení elektroinstalace v objektu skladu léčiv – faktura od dodavatele na částku 45 000 Kč.

Objekt garáží i objekt skladu léčiv jsou vedeny jako samostatné objekty.

Činnosti pod bodem a) až c) spadají pod charakter opravy, a to přesto, že se jedná o záměnu stávajícího materiálu za jiný. Společnost může za rok 2017 uplatnit v účetnictví náklady vynaložené na tyto činnosti se zaúčtováním na účet 511 – Opravy a udržování při obdržení dodavatelských faktur. Současně jsou tyto náklady i daňově účinnými náklady.

Činnosti pod bodem d) a e) však nejsou opravou, ale jedná se o technické zhodnocení. Provedení zesílení elektroinstalace v objektu garáží nepřevýšilo částku 40 000 Kč, proto společnost může podle svého uvážení tuto částku zahrnout do daňově uznatelných výdajů. Provedení zesílení elektroinstalace v objektu skladu však převýšilo částku 40 000 Kč, a proto technické zhodnocení zvýší hodnotu budovy skladu na účtu 021 – Stavby a současně i základnu pro účetní a daňové odpisování tohoto objektu.

Příklad – oprava provedená na majetku nevloženém do obchodního majetku

Soukromý lékař vlastní rodinný dům. V přízemí má umístěnou ordinaci, ve které vykonává zubní praxi. Rodinný dům nevložil

 
 Nahoru