Input:

Vy se ptáte - účetní poradce odpovídá Garance

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10
Vy se ptáte - účetní poradce odpovídá

Ing. Bc. Martin Durec

Účtování SIPA

Na schůzi SVJ svolané s programem odsouhlasení účetní uzávěrky byla přiložena rozvaha a výsledovka za rok 2018. V aktivech byla uvedená konečná výše zůstatku bankovního účtu a zůstatek pokladny, částka zůstatku účtu Peníze na cestě. Zde správce na účtu 261200 účtuje platby SIPA 221/261200, předpis úhrad prostřednictvím SIPA 261200/311, poplatky SIPA 315/261200. Správce poprvé takto účtoval již při účetní uzávěrce r. 2014.

Dotaz č. 1: Je správné používání účtu 261 pro účtování SIPA a je správné v závěrce účetnictví za rok tímto způsobem zvyšovat krátkodobý finanční majetek?

V případě, kdy vlastníci danému společenství (dále jen „SVJ”) uhradí jím předepsané úhrady (zpravidla nájemné a služby) prostřednictvím plateb SIPO, zaniká dnem této jejich úhrady pohledávka SVJ vůči nim a zároveň SVJ vzniká pohledávka vůči České poště pramenící z těchto dosud neobdržených částek. Tato pohledávka pak zaniká až dnem přijetí příslušné úhrady od České pošty. Z tohoto důvodu je dle mého názoru nutné účtovat pohledávky SVJ za Českou poštou nikoliv prostřednictvím účtu 261, ale prostřednictvím pohledávkových účtů účtové třídy č. 3, tj. zpravidla pomocí účetní skupiny 31 či 37. Navíc, dle ČUS č. 408 (Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry), odstavce 3.7. platí, že účet 261 se využívá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných výpisů z účtů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstev. Na tomto účtu se vklady nebo výběry peněz v hotovosti a šeků zaúčtují podle pokladních dokladů nebo výpisů účtů.

Výběr v hotovosti

V účetních dokladech za r. 2018 jsem zjistila výběr hotovosti z BÚ, který nebyl řádně zaúčtován jako příjem do pokladny. Peníze byly předány přímo vlastníkům bytů, kteří nemají bankovní účet, jako přeplatky ve vyúčtování za minulý rok. Správce po půl roce rozeslal e-mailem nové přeúčtování pokladny se zaúčtovaným příjmem z tohoto výběru a následně i výdaje. Toto účtování však bylo vyhotoveno jen „pro formu” a ve skutečných obratech účtu 261 a 211 se nic z toho nového účtování neobjevilo.

Dotaz č. 2: Je takový postup účtování v souladu s účetními předpisy?

Dle ustanovení § 6 ZÚČ platí, že účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady. Náležitosti účetních dokladů jsou pak uvedeny v § 11 ZÚČ. Dle ČUS č. 408 (Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry), odstavce 3.2.1. platí, že v účtové skupině 21 - Peněžní prostředky v pokladně se účtuje o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů. V případě hotovostního příjmu z banky je proto