Volný přístup do krajiny a omezení vstupu z důvodu ochrany přírodyGarance

23.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Volný přístup do krajiny a omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

23.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.6.5 Volný přístup do krajiny a omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

Mgr. Veronika Vytejčková

Související právní předpis: 114/1992 Sb.

Podle § 63 odst. 1 ZOPK není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území. Ustanovení je úzce provázáno s institutem volného průchodu krajinou, který ZOPK zakotvuje (srov. níže).

Účelovou komunikací se podle § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Podle Nejvyššího soudu (NSS) je „účelovou komunikací pozemní komunikace, která splňuje znaky uvedené v § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to i v případě, že o charakteru této pozemní komunikace nebylo vydáno správní rozhodnutí. Veřejnou cestou - účelovou komunikací se pozemek v soukromém vlastnictví stává věnováním. Je-li cesta věnována obecnému užívání, nemůže mu být odňata soukromoprávní dispozicí vlastníkovou. Byla-li cesta vedoucí přes pozemek v soukromém vlastnictví od nepaměti veřejně užívána z naléhavé komunikační potřeby, jde o účelovou komunikaci” (Rozhodnutí NSS č. j. 22 Cdo 2191/2002 ze dne 7. 10. 2003). Další znaky veřejně přístupné účelové komunikace lze dohledat také v jiné, aktuálnější judikatuře, např. v rozsudku NSS ze dne 20. 10. 2015 č. j. 6 As 280/2014.

Orgánem příslušným k udělení souhlasu je pověřený obecní úřad (§ 76 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.), s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem, ve kterých tato pravomoc přísluší Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (§ 78 odst. 1 ZOPK) a správám národních parků (§ 78 odst. 2 ZOPK). Obce mají povinnost síť těchto menších komunikací sledovat a evidovat. Zdůrazňujeme, že popsaná úprava se vztahuje pouze k nezastavěnému území.

Pokud vlastník cestu či pěšinu, na kterou se právo volného průchodu vztahuje, uzavřel, aniž by měl povolení příslušného orgánu ochrany přírody, dopustil se tím porušení zákona. V takovém případě lze podat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jako orgánu dohlížejícímu ve smyslu § 77 odst. 1 písm. o) ve spojení s § 85 odst. 1 ZOPK na dodržování všech povinností z něj vyplývajících, podnět k prošetření věci. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností je možno navrhnout, aby, pakliže zjistí pochybení v tomto smyslu, přikázal vlastníkovi uvést komunikaci do původního stavu ve smyslu § 86 ZOPK a v případě nesplnění tohoto rozhodnutí jej pokutoval v

 
 Nahoru