Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavateleArchiv

, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele

, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.31
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele

Autor: Ing. Miroslava Horská

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovní činnosti zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................

K realizaci prací, které zaměstnanci vykonávají mimo pracoviště, vydávám tento

vnitřní předpis,

který je závazný pro zaměstnance, kterých se tato činnost dotýká.

Pro vyjmenované zaměstnance ......... (konkretizovat ty zaměstnance, kteří zastupují firmu, nebo např. vykonávají práce u zákazníků mimo objekt vlastní firmy) zdůrazňuji:

 • povinnost dodržovat stanovené požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu platných předpisů [používání stanovených OOPP, pracovní režim jejich jízdy ve smyslu přílohy č. 1 bod 3. nařízení vlády č. 168/2002 Sb., plnit povinnosti v souvislosti se vzniklým pracovním úrazem (§ 106 odst. 4 písm. h) ZP - bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin). Vztahuje se na ně povinnost účastnit se předepsaných školení BOZP včetně ověření jejich znalostí],

 • jsou-li k dispozici písemná vyhodnocení rizik v navštívených firmách (viz. ustanovení § 101 odst. 3 ZP), seznámit se před návštěvou firmy s jejich požadavky a respektovat stanovaná opatření navštívené firmy,

 • povinnost respektovat opatření k zajištění BOZP, vypracovaná v navštívených firmách (např. povinnosti plynoucí z firmami vypracovaných místních provozních řádů),

 • respektovat pokyny navštívených firem (viz např. § 101 odst. 3 zákoníku práce),

 • dodržovat v těchto firmách zákaz kouření (viz vyjmenované prostory a pracoviště zákonem č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

 • podílet se na zápisu v knize úrazů v případě, že k případnému pracovnímu úrazu na pracovištích navštívené firmy (viz § 106 odst. 4 písm. h) ZP a § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. ),

 • .............. (další povinnosti stanovené zaměstnavatelem).

Pro vyjmenované zaměstnance .......... (konkretizovat zaměstnance, kteří pracují doma, případně

na jiném místě než je pracoviště zaměstnavatele) stanovím následující povinnosti:

 • není-li obsaženo v pracovní smlouvě, pak uzavřít jinou smlouvu upravující problematiku používaní např. vlastní výpočetní techniky, přístrojů, strojů, nářadí, telefonů apod.

Varianta I: za použití vlastních prostředků se zaměstnanci poskytuje paušální náhrada za jejich amortizaci ve výši ...... (konkretizovat) a paušální částka za spotřebu energie k jejich pohonu a na osvětlení pracoviště ve výši ........... (konkretizovat).

Varianta II: zaměstnanci se poskytují k pracovní činnosti vhodné pracovní prostředky ........(konkretizovat) a paušální náhrada ve výši ......... (konkretizovat) za spotřebu energie k jejich pohonu a na osvětlení pracoviště.

 • oznamovat ............(konkretizovat určenou osobu u zaměstnavatele) úmrtí rodinných příslušníků nebo svatbu v rodině za účelem náhrady mzdy nebo platu podle přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.),

 • oznamovat ...........(konkrétní osobu určenou u zaměstnavatele) svoji pracovní neschopnost nebo karanténu, příp. nástup na mateřskou dovolenou pro proplácení náhrad,

 • dodržovat požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. v případě, že je to nezbytné užívat OOPP, řídit se zásadami

 
 Nahoru