Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi stavebním úřadem a stavebníkemGarance

7.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi stavebním úřadem a stavebníkem

7.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi stavebním úřadem a stavebníkem

Mgr. Jindřich Šimberský, Mgr. Jan Svoboda

Právní úprava

Obecnou úpravu veřejnoprávních smluv nalezneme v § 150 až § 170 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Speciální úprava veřejnoprávních smluv pro účely územního a stavebního řízení je obsažena v zákoně č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ), a to zejména v ustanoveních § 78a a § 116 SZ. Obsahové náležitosti veřejnoprávních smluv uzavřených dle § 78a a § 116 SZ jsou uvedeny v § 16 a § 18e vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Co je veřejnoprávní smlouva?

Dle § 159 odst. 1 SŘ je veřejnoprávní smlouva dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Na rozdíl od soukromoprávních smluv, kde se v zásadě v plné míře uplatní zásada smluvní volnosti a autonomie vůle, veřejnoprávní smlouvy mohou být uzavřeny pouze tehdy, umožňuje-li jejich uzavření zákon (tak jako tomu je například v § 78a a § 116 SZ). U veřejnoprávních smluv není rozhodující, jaké subjekty danou smlouvu uzavírají, neboť i subjekty veřejného práva mezi sebou mohou uzavřít též smlouvu soukromoprávní. Rozlišujícím znakem veřejnoprávních smluv je jejich veřejnoprávní obsah. Bude-li orgán veřejné moci danou smlouvu uzavírat v postavení orgánu veřejné moci (tj. předmětem dané smlouvy bude úprava či stanovení podmínek výkonu veřejné správy), bude se jednat se o smlouvu veřejnoprávní.

Druhy veřejnoprávních smluv

Právní teorie rozlišuje tři druhy veřejnoprávních smluv, a to:

1. smlouvy koordinační,

2. smlouvy subordinační a

3. smlouvy uzavírané mezi účastníky řízení.

Smlouvy koordinační mohou za účelem plnění svých úkolů vzájemně uzavírat stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy (např. veřejnoprávní smlouva mezi dvěma obcemi o výkonu přenesené působnosti apod.).

Smlouvy subordinační může uzavřít správní orgán s osobou, která by byla účastníkem podle § 27 odst. 1 SŘ, a to i namísto vydání rozhodnutí, stanoví-li tak zákon (v tomto případě se typicky jedná o smlouvy uzavřené dle § 78a a § 116 SZ, kterými je nahrazeno územní rozhodnutí či stavební povolení a kterými se blíže zabývá tento článek). Podmínkou účinnosti takové veřejnoprávní smlouvy je souhlas ostatních osob, které by byly účastníky řízení podle § 27 odst. 2 nebo 3 SŘ (tj. osoby, které mohou být rozhodnutím, které daná veřejnoprávní smlouva nahrazuje, přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

Účastníci správního řízení mohou mezi sebou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která se týká převodu nebo způsobu výkonu jejich práv nebo povinností. Takovou smlouvu lze uzavřít, nevylučuje-li to povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní zákon jinak. K jejímu uzavření je třeba souhlasu správního orgánu, který posuzuje, zda obsah veřejnoprávní smlouvy je v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Tento orgán také řeší případné spory z takové smlouvy.

Veřejnoprávní smlouvy dle SZ

Dle § 4 odst. 1 věta třetí, stanoví-li tak SZ, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Dle § 78a odst. 1 SZ může stavební úřad uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, která nahradí územní rozhodnutí. Dle § 116 odst. 1 SZ, u staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení.

Uvedené veřejnoprávní smlouvy nelze uzavřít v případě záměru, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou a současně je možné veřejnoprávní smlouvou nahradit taktéž stavební povolení, lze uzavřít jednu veřejnoprávní smlouvu, která nahradí územní rozhodnutí a stavební povolení současně.

Postup stavebníka a stavebního úřadu při uzavírání veřejnoprávní smlouvy dle § 78a SZ

V případě veřejnoprávní smlouvy dle § 78a SZ nahrazující územní rozhodnutí, žadatel předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje:

  1. označení smluvních stran,
  2. náležitosti výroku územního rozhodnutí, včetně všech údajů a podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů a odůvodnění v souladu s požadavky § 90 SZ (tj. zda je daný záměr v souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, jakož i s požadavky zvláštních právních předpisů a v souladu se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů).
  3. označení osob, které by byly účastníky územního řízení (tj. kromě žadatele též i. obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, ii. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li jím sám žadatel, nebo iii. ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále iv. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být uzavřením dané veřejnoprávní smlouvy přímo dotčeno).

Žadatel k návrhu veřejnoprávní smlouvy připojí dokumentaci v rozsahu jako k žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně situačního výkresu na podkladě katastrální mapy, a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů. Žadatel dále k návrhu připojí souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a StvZ (tj. v případě, že žadatel není vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, tak dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá též souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo).

Stavební úřad následně posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení a vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Následně stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.

Žadatel je dále povinen zajistit souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou (viz výše) a předloží je stavebnímu úřadu. Žadatel je dále povinen stavebnímu úřadu předložit veřejnoprávní smlouvu spolu s grafickou přílohu, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace, k vyznačení účinnosti. Po vyznačení účinnosti stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 15 dnů.

Prodloužení a zánik účinků veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle § 78a SZ

Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, není-li dohodnuta doba delší, nejdéle však 5 let. Účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají,

a) bylo-li na základě žádosti podané v době její účinnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle SZ nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době její účinnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době její účinnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době její účinnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době její účinnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Veřejnoprávní smlouva též pozbývá účinnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se veřejnoprávní smlouva vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru

 
 Nahoru