Užití vodoměrů na teplou vodu v bytechArchiv

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Užití vodoměrů na teplou vodu v bytech

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.6.2
Užití vodoměrů na teplou vodu v bytech

Ing. Jiří Skuhra, CSc.

Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. spolu s prováděcí vyhláškou č. 194/2007 Sb., v platných zněních, ukládají bytovým domům a víceúčelovým stavbám se společnou přípravou teplé vody povinnost měřit spotřebu teplé vody vodoměry v provedení, které splňuje požadavky stanoveného měřidla podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. Aplikace těchto zákonných ustanovení pro SVJ, kde dochází k rozúčtování nákladů na poskytnutou teplou vodu, není vždy jednoznačně interpretována. Cílem tohoto příspěvku je připomenout okolnosti, které se splněním dané zákonné povinnosti souvisejí.

V současnosti je užití vodoměrů na teplou vodu v bytech povinné podle zákona o hospodaření energií; současně jsou tyto vodoměry považovány za stanovená měřidla podle zákona o metrologii, a proto podléhají ověření jejich funkčnosti v závislosti na době platnosti ověření. Zákonná povinnost měřit spotřebu platí jen u teplé vody na vstupním potrubí každého bytu nebo nebytového prostoru.

Osazení vodoměrů s odkazem na jejich provedení jako stanovených měřidel se vztahuje na vodoměry na teplou a studenou vodu pro

  • fyzické osoby, které jsou podnikateli,

  • právnické osoby (vč. SVJ),

  • orgány státní správy.

Ověření funkčnosti vodoměrů a dalších stanovených měřidel (např. kalorimetrů) je zajišťováno buď Českým metrologickým institutem (ČMI), nebo autorizovanými metrologickými středisky (AMS). AMS jsou subjekty, které Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) autorizoval k ověřování stanovených měřidel. ÚNMZ ČMI nebo AMS přiděluje, popřípadě odnímá úřední značku pro ověření měřidla. Náležitosti a vzor jsou uvedeny ve vyhlášce č. 262/2000 Sb. Seznam autorizovaných metrologických středisek je na webových stránkách ÚNMZ.

Způsobilost vodoměru pro měření průtoku vody je dána úředními značkami v provedení jako:

  1. závěsná plomba s úřední značkou na lícní straně a s posledním dvojčíslím letopočtu ověření na rubové straně,
  2. samolepicí štítek,
  3. vyražení, vypálení, leptání, potisk apod., nebo
  4. označení jiným způsobem schváleným ÚNMZ.

Úřední značku musí mít všechny vodoměry, tzn. pořízeny jako nové nebo opravené (repasované)1; opravcem vodoměrů je každý, kdo provádí jejich opravy, seřizování nebo údržbu. Po provedení opravy vodoměru má opravce povinnost zajistit jejich ověření. Subjekty, které provádějí montáž vodoměrů, jsou z hlediska zákona o metrologii subjekty, které sestavují nebo instalují tato měřidla nebo měřicí systémy na místě použití. Seznam „registrovaných subjektů pro opravy a montáž stanovených měřidel” je na webových stránkách ČMI.

Kontrola způsobilosti vodoměrů podle zákona o metrologii se zaměřuje na kontrolu „schvalování typu vodoměru” a na kontrolu stanovené doby pro „ověřování vodoměrů”. Vodoměry, které splňují požadavky stanoveného měřidla, určilo ministerstvo

 
 Nahoru