Řízení BOZP ve školství a jeho prvkyArchiv

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Řízení BOZP ve školství a jeho prvky

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.2
Řízení BOZP ve školství a jeho prvky

 

Řízení BOZP ve školství a jeho prvky

 

Prosazování systémového přístupu k řízení ve školství, který by pokrýval oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se v České republice již stalo součástí vnitrostátní politiky. Harmonizací právních předpisů, postupů a metod uplatňovaných v zemích Evropské unie a naplňováním požadavků Úmluv a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO), včetně principů a zásad tzv. „Správné praxe v řízení zdraví, životního prostředí a bezpečnosti při práci“, se školství v České republice postupně přizpůsobuje podmínkám, jaké platí v EU. Proto je požadavek na uplatňování systémového přístupu při řízení škol a vytváření odpovídajících podmínek pro zavádění systémů řízení BOZP ve školách zakotven i v zásadách, které prosazuje MŠMT.

 

Metodický postup k zavedení systému řízení bezpečnosti práce ve školách vychází nejen z požadavků a trendů uplatňovaných a prosazovaných v souvislosti se systémy řízení BOZP. Odpovídá zároveň i požadavku, aby se zvyšování úrovně péče o BOZP stala nedílnou součástí pracovních úkolů pedagogů, jejímž cílem by mělo být i předcházení úrazům dětí a mládeže a poškození zdraví včetně zabránění zbytečným škodám na majetku. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především systémový přístup k řízení BOZP, který bude pedagogickými zaměstnanci škol zohledňován v rámci řídících aktů a opatření, přijímaných v souvislosti s prevencí vzniku mimořádných (nehodových) událostí, při současném vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury výuky a celkové pohody jak při praktickém, tak i teoretickém vyučování. Zásady a principy systému řízení BOZP zde uvedené, které odpovídají těmto požadavkům, jsou tak zároveň v souladu i s novou strategií MŠMT

 

Důraz na obsah vyučovacích osnov je základním rámcovým dokumentem pro zpracování programu výuky, poskytujících návod bezpečné práci i systému řízení BOZP do stávajících systémů řízení ve školách. Při výchově žáků je základním cílem dosáhnout dobrovolnosti - dobrovolného přístupu všech zúčastněných osob na plnění požadavků

 
 Nahoru