Uplatňování zákona o evidenci tržeb vpodmínkách společenství vlastníkůGarance

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Uplatňování zákona o evidenci tržeb vpodmínkách společenství vlastníků

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2
Uplatňování zákona o evidenci tržeb v podmínkách společenství vlastníků

Ing. Lenka Haráková

Subjekty evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZET”), jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob (§ 3 ZET), tedy také společenství vlastníků (dále jen „SVJ”).

Předmětem evidence tržeb (§ 3 odst. 2 ZET) jsou evidované tržby poplatníka, tzn. platby, které splňují formální náležitosti a zároveň zakládají rozhodný příjem (§ 4 ZET).

Z plateb splňujících formální náležitosti (§ 5 ZET) přicházejí v SVJ v úvahu zřejmě pouze platby přijaté v hotovosti (platby platební kartou, šekem, směnkou či obdobnou formou se v SVJ zpravidla neuskutečňují).

Rozhodným příjmem (§ 6 ZET) se u poplatníka daně z příjmů právnických osob rozumí příjem z činnosti, která je podnikáním, vyjma příjmu, který

  • není předmětem daně z příjmů,

  • je z hlediska obvykle přijímaných příjmů ojedinělý,

  • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo

  • podléhá dani ze samostatného základu daně.

SVJ nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů (§ 1194 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „NOZ”). S ohledem na tuto zásadu nepodléhají tržby SVJ povinnosti evidence podle ZET, nepřekračuje-li SVJ zákonné limity pro svou činnost, vymezené výše uvedeným ustanovením.

Příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku (§ 1180 NOZ) ani úhrady za plnění spojená s užíváním jednotek (zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů) navíc nejsou předmětem daně z příjmů (§ 18 odst. 2 písm. f) ZDP). Ani v případě, kdy by byly hrazeny v hotovosti do pokladny SVJ, nepodléhají evidenci podle ZET. Pro příslušenství pohledávky (např. úrok z prodlení) ve vztahu k evidenční povinnosti platí, že sleduje osud pohledávky: nepodléhá-li evidenční povinnosti tržba – v daném případě příspěvek na správu domu a úhrada za služby, nepodléhá jí ani příslušenství.

SVJ však může přijímat evidované tržby (§ 4 ZET), které plynou jiným poplatníkům, v daném případě členům SVJ – vlastníkům jednotek ve společenstvím spravovaném domě. Jedná se zejména o nájemné ze společných částí či jiné tržby plynoucí ze společných částí, např. tržba za umístění cizího zařízení na společných částech – střeše nebo fasádě domu, tržba z prodeje zařízení, které bylo součástí společných částí – např. prodej kovových konstrukcí odstraňovaných lodžií, příp. tržba za dodávku tepla z domovní kotelny třetím osobám, přijaté v hotovosti do pokladny SVJ. Zde je nutné posoudit, zda se u členů SVJ jedná o příjem z podnikání (např. u fyzických osob o příjem podle § 7 ZDP). V takovém případě (není-li SVJ vlastníkem jednotky, tedy zároveň spoluvlastníkem

 
 Nahoru