Input:

Účtování tzv. izolačky - mimořádného příspěvku při nařízené karanténě Garance

30.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.11 Účtování tzv. izolačky – mimořádného příspěvku při nařízené karanténě

Ing. Zdeněk Morávek

Úprava příspěvku je obsažena v zákoně č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Cílem tohoto příspěvku není výklad tohoto zákona, nicméně zrekapitulujme, že příspěvek náleží zaměstnanci, kterému podle § 192 až 194 ZP z důvodu nařízené karantény vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Co se týká výše příspěvku, zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Touto úpravou je tedy výše příspěvku zastropována.

Jak dále vyplývá z § 6 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténně zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku. Na základě výše uvedeného se domnívám, že uvedený příspěvek by měl být účtován zápisem 336/331. Tento postup vychází z toho, že zaměstnavatel je jen zprostředkovatel právního vztahu mezi orgány státu a zaměstnanci. Účtovat by se tedy mělo o závazku vůči zaměstnanci a snížení závazku z titulu pojistného.  

Nicméně zveřejněný výklad MF ČR, který je podlé mého názoru překvapivý, je založen na tom, že předpis nároku zaměstnance na mimořádný příspěvek od zaměstnavatele, který je vybranou účetní jednotkou, bude vykázán v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady” (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 521) a snížení povinného odvodu zaměstnavatele bude vykázáno v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. b) prováděcí vyhlášky na položce výkazu zisku a ztráty „A.I.14. Zákonné sociální pojištění” (zaúčtováno na stranu DAL syntetického účtu 524). Účetní jednotka vykáže v PAP na položce 52103 Mzdové náklady – náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem.

V případě postupu podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (snížení povinného pojistného zaměstnavatele o zúčtovaný příspěvek) se z rozpočtového hlediska nejedná o příspěvek