Účast třetí osoby na shromážděníGarance

9.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účast třetí osoby na shromáždění

9.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.4
Účast třetí osoby na shromáždění

Mgr. Adriana Kvítková

Je shromáždění vlastníků jednotek veřejné? Za jakých podmínek je možno se shromáždění zúčastnit jako nezávislá osoba?

Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”) nejvyšší orgán společenství vlastníků. Je orgánem kolektivním a tvoří jej všichni vlastníci jednotek. Prostřednictvím shromáždění pak dochází k realizaci vůle členů společenství ve formě přijatých rozhodnutí.

Mezi základní práva člena společenství vlastníků patří právo účastnit se schůze shromáždění, předkládat návrhy k projednání, hlasovat na tomto shromáždění, tedy, jak již bylo řečeno, podílet se na samotné tvorbě rozhodnutí. Co se týče přítomnosti jiné osoby než vlastníka na schůzi shromáždění, občanský zákoník neobsahuje výslovné ustanovení, které by omezovalo okruh osob přítomných na této schůzi. V praxi by taková limitace ani nebyla žádoucí, jelikož pak by se schůze shromáždění nemohl účastnit ani notář či správce. Zejména účast notáře vyžaduje občanský zákoník např. dle ust. § 1200 odst. 3 při zakládání společenství vlastníků schválením stanov, kdy tyto stanovy musí mít formu veřejné listiny, což osvědčuje právě notář.

V souvislosti s výše uvedeným bych se přiklonila k závěru, že

 
 Nahoru