Input:

Správné vymezení předmětu podnikání ve společenské smlouvě (stanovách) obchodní korporace Garance

26.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Správné vymezení předmětu podnikání ve společenské smlouvě (stanovách) obchodní korporace

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace je podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích1 jednou z obligatorních obsahových náležitostí společenské smlouvy (stanov) obchodní korporace. Účelem takového vymezení předmětu podnikání je zajistit, aby obchodní korporace vykonávala výlučně činnosti, které jí její společníci či členové (respektive nejvyšší orgán) stanovili, a vymezuje tak základní směřování obchodní korporace. Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace se pak povinně zapisuje do obchodního rejstříku.

Na tuto soukromoprávní úpravu pak navazuje úprava veřejnoprávní, a to zejména v živnostenském zákoně, který upravuje mimo jiné veřejnoprávní podmínky pro živnostenské podnikání (tj. stanoví podmínky pro výkon živnostenského podnikání). Živnostenský zákon přitom rozlišuje kromě živnosti volné živnosti vázané, řemeslné a koncesované. Živnost volná je jakousi zbytkovou kategorií, do níž spadá předem neohraničený okruh činností a která je vymezena negativně, tj. živností volnou je vše, co není zahrnuto do živností vázaných, řemeslných a koncesovaných.

Historicky došlo k této úpravě živnosti volné k 1. 7. 2008, kdy novelou živnostenského zákona bylo zrušeno do té doby platných 125 volných živností a byla zavedena pouze jediná volná živnost s 80 volitelnými obory činnosti. Pokud si dobře vzpomínám, tak rejstříkové soudy v dané době prováděly automatické výmazy volných živností a nahrazovaly zápis v obchodním rejstříku novým zápisem „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”. To se pak uchytilo i v právní praxi, která uvedené označení předmětu podnikání začala uvádět jako vymezení předmětu podnikání ve společenských smlouvách (stanovách) obchodních korporací, a takto to v praxi fungovalo bez větších problémů mnoho let. Po rekodifikaci (byť se domnívám, že materiálně v tomto směru žádný rozdíl nenastal) jsem se opakovaně setkala na školeních s názorem soudců Nejvyššího soudu, že uvedené vymezení předmětu podnikání v podobě „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona” je neurčité a nesprávné. Z tohoto důvodu jsme začali klientům doporučovat lepší specifikaci předmětu podnikání ve společenských smlouvách (stanovách), nicméně narazili jsme bohužel opakovaně na situace, kdy rejstříkové soudy takto navržené zápisy zamítaly (a klienti neměli zájem se proti takovému rozhodnutí odvolávat). Řešili jsme to tedy přímými zápisy notářem, nicméně ve větším rozsahu se uvedená snaha v praxi neuchytila.

Až letos dostal Nejvyšší soud příležitost svůj názor na výše uvedené vymezení předmětu podnikání ve společenské smlouvě (stanovách) vyjádřit v rámci rozhodnutí o podaném dovolání. Nejvyšší soud této situace využil, když v rámci odůvodnění svého rozhodnutí o dovolání ze dne 12. 5. 2021, spis. zn. 27 Cdo 3549/2020, uvedl, že „ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem”.

Podle názoru Nejvyššího soudu nelze ani výkladem ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání obchodní korporace výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zjistit, jaký je předmět podnikání společnosti (určit jeho konkrétní obsah). Takové ujednání je proto z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé (§ 553 NOZ) a nepřihlíží se k němu (§ 554 NOZ). Nejvyšší soud dále uvedl, že na jeho základě tedy ani není možné zapsat předmět podnikání do obchodního rejstříku.

S ohledem na výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu bude nepochybně nezbytné změnit přístup při vymezení předmětu podnikání obchodní korporace, a tento více konkretizovat tak, aby odpovídal skutečnosti. Je třeba přitom zdůraznit, že