Input:

Správa a rekonstrukce nemovitostí - dotační možnosti pro obce Garance

21.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.1 Správa a rekonstrukce nemovitostí – dotační možnosti pro obce

Ing. Pavel Večeřa

Příklady úspěšných projektů měst a obcí - bydlení

Oblasti bydlení se věnuje OP Životní prostředí, pokud jde o úspory energie v bytových domech a také Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a národních programů. Dotační výzvy jsou zaměřeny především na energetické úspory v bytových domech (výměny oken, zateplení fasád, změny zdroje vytápění a energie, nově i např. zelené střechy).

Situace na trhu bydlení není optimální. Ceny bytů a domů trvale rostou, tím se zhoršuje zvláště pro mladé rodiny dostupnost hypoték. Obce a města se bohužel v minulosti často bytů ve svém vlastnictví zbavila prodejem. Obce a města si nicméně začínají uvědomovat, že se nevyhnou dlouhodobě tomu, aby na trhu bydlení nějakou aktivní roli sehrály, např. výstavbou sociálního bydlení, zajištěním levných pozemků a jejich zasíťování pro novou výstavbu, včetně využití možností dotačního financování od státu nebo z evropských fondů.

Stále více měst plánuje v pozici podobné developerům obnovit výstavbu obecních bytů ve své režii. Cílovou skupinou (budoucích kupců nebo nájemců nových bytů) jsou lidé v těžké životní situaci, mladé rodiny, ale i nositelé profesí nezbytných pro základní obsluhu obce nebo město jako lékaři, učitelé, zdravotní sestry, příslušníci městské policie apod.

Nejvíce vyhrocená situace (a nejvyšší ceny bytů) jsou v Praze, proto zde existuje oprávněná oba, že lidé dají přednost před Prahou jiným krajským městům, kde mají s ohledem na výši svého příjmu možnost pořídit bydlení relativně levněji.

Praha po dlouhé době obnovuje výstavbu obecních bytů. Pro tyto účely soustředila prostředky získané z privatizace na Fondu rozvoje dostupného bydlení. Aktuálně disponuje 3 mld. Kč na tomto fondu a plánuje výstavbu v městských částech Černý Most, Dolní Počernice a Jižní Město, tedy v periferních částech podél hlavních dopravních tras.

Brno také řeší problém nedostatku dostupných bytů. Město hodlá spolupracovat s bytovými družstvy, kterým umožní výstavbu na městských pozemcích. O tuto výstavbu projevilo zájem cca 700 osob, cílovou skupinou jsou lidé do 36 let. České Budějovice hodlají investovat 500 mil. Kč až do 180 nových bytů. Město zde vlastní pozemek o rozloze více než 13 tis. M2. V první fázi má vzniknout 150 – 180 bytů.

SPRÁVA A REKONSTRUKCE NEMOVITOSTÍ – DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE

Obce jsou majitelem rozsáhlého nemovitého majetku. Budovy obecních a městských úřadů, školy, mateřské školy, sportoviště a tělocvičny kulturní památky, domy pro seniory, byty, bytové domy, hasičárny, divadla, muzea – nejen, že slouží svému účelu, zaměstnancům a návštěvníkům, je třeba také se postarat, aby zůstaly v dobrém stavu, vytápěné, zásobené vodou, elektřinou atd.

Správa tohoto nemovitého fondu, opravy, údržba, provoz zajisté jsou velmi nákladné. Tento článek hledá možnosti, kde by si obce mohly „pomoci” získáním dotací ze státního rozpočtu nebo evropských fondů na tuto oblast.

Je zde také ovšem příležitosti v možnosti s pomocí dotací investovat do moderních technologií a získat tak vedle samotných finančních prostředků také úspory nákladů do budoucna. Systémy zateplení, obnovitelných zdrojů energie a tepla, hospodaření vodou jsou novými trendy dnešní doby a lze s nimi současně výrazně snižovat provozní výdaje budov.

Nová zelená úsporám

Na území Hl. m. Prahy mohou vlastníci bytových domů (právnické osoby – tj. Praha nebo její městské části vlastnící bytové domy) požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Dotace činí až 40%. O dotaci lze žádat do 31. 12. 2021, pokud nedojde dříve k vyčerpání dostupné alokace.

Dotaci lze získat na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,

 • výměnu oken a dveří,

 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,

 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,

 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,

 • solární termické systémy,

 • fotovoltaické systémy,

 • řízené větrání s rekuperací tepla,

 • pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1).

Jednorázová fixní částka:

 • 7 000 Kč až 30 000 Kč na bytovou jednotku na výměnu zdroje energie,

 • 9 000 Kč na bytovou jednotku na solární termické systémy,

 • 15 500 Kč na kWp na fotovoltaické systémy,

 • 24 000 až 30 000 Kč na bytovou jednotku na systém řízeného větrání s rekuperací tepla,

 • 45 000  55 000 Kč za instalovanou dobíjecí stanici.

Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 40 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů.

Bližší informace lze získat na kontaktech: https://www.novazelenausporam.cz/kontakty/krajska-pracoviste/ .

IROP – zateplení a energetické úspory v bytových domech

V IROP mohou požádat o zateplení a změny zdrojů energie a tepla obce, pokud jsou vlastníky bytových domů, mimo hl. m. Prahy.

Bližší informace naleznete na: https://www.jdetozateplit.cz/ .

Na zateplení domu nebo výměnu zdroje energie lze získat bezúročný úvěr od Státního fondu na podporu investic až do výše 76 % celkových nákladů investice. Úspora nákladů na vytápění nebo energie musí dosáhnout aspoň 20 % proti současnému stavu. Lze kombinovat dotaci a úvěr.

Žádost o úvěr lze vyplnit na: https://sfpi.cz/program-zateplovani-zadost-o-uver/ .

V programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na rekonstrukci bytového domu, pokud nesplňoval kritéria pasivního domu. Lze získat dotaci až 1300 Kč/m2 vztažné plochy bytového domu. Dotace může dosáhnout až 30% na dané opatření a max. 15% z hodnoty výstavby domu.

K tomu může být podpořeno:

 • Výstavba zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.

 • Centrální a decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 000 Kč / připojenou bytovou jednotku.

 • Zpracování odborného posudku, dozorovou činnost a měření průvzdušnosti obálky budovy až do výše 70 000 Kč.

 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1).

 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Opravy a rekonstrukce škol a mateřských škol

Obce do 3000 obyvatel mohou požádat o dotaci až 20 mil. Kč na opravy budov škol a mateřských škol. Dotační výzva je vyhlašována každoročně. Bližší informace viz: https://narodnidotace.cz/dotace-skoly-skolky/ . Dotaci lze využít na opravy, modernizace, rekonstrukce a přístavby základních a mateřských škol

Opravy památek

Ministerstvo kultury vyhlašuje každoročně dotační program na opravu památek. Příjem žádostí zajišťují obce s rozšířenou působnosti. Bližší informace viz: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html . V letošním roce už je bohužel příjem žádostí uzavřen k 28.2.2021, ale rozhodně doporučujeme sledovat tento odkaz a počkat si na vyhlášení v dalším roce.

Příspěvek je poskytován na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR

Oprávněným žadatelem jsou vlastníci kulturních památek, mimo jiné obce a města. Výše dotace a poskytnutí příspěvku je podmíněno účastí vlastníka na financování obnovy a dále zajištěním budoucího provozu a běžné údržby památky. Max. procentuální výše dotace, minimální a maximální částka nejsou stanoveny. Z výsledků hodnocení posledních let vyplývá, že průměrný příspěvek se pohybuje ca 1 mil. Kč, přičemž většina příspěvků je do částky 1,5 mil. Kč. Příspěvek je poskytován jako účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu podle předem stanovených pravidel. 

Dotační výzva je vyhlašována každoročně, žádosti o dotaci se podávají zpravidla o konce září. Dotaci je nutné proinvestovat v daném období dle žádosti o příspěvek (většinou příslušný kalendářní rok, tedy 1.1. – 31.12.).

Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického