Input:

Směrnice pro testování kategorie účetní jednotky Archiv

14.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.36
Směrnice pro testování kategorie účetní jednotky

Ing. Alena Čechová

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o testování kategorie účetní jednotky:

1. Vymezení kritérií potřebných k testování

2. Způsoby zjišťování informací pro správné stanovení hodnot kritérií

3. Vyhodnocení kategorie a její případné změny

4. Časové vymezení testování

1. Vymezení kritérií potřebných k testování:

Aktiva

Hodnota celkových aktiv uváděných v rozvaze po snížení o oprávky, opravné položky apod., tedy hodnota uvedená ve sloupci „netto”. Částka by měla odpovídat hodnotě celkových pasiv v rozvaze. (Pozn. Pokud hodnoty nesouhlasí, je někde v účetnictví chyba a je nutno ji najít a opravit)

Roční úhrn čistého obratu

Představuje součet veškerých výnosů, které byly v účetnictví zaznamenány.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je přepočtem průměrného počtu zaměstnanců podle délky jejich úvazků na plnou pracovní dobu, která činí ………(zde doplnit podle toho, co je stanoveno v účetní jednotce)

Průměrný počet zaměstnanců je aritmetickým průměrem průměrného počtu zaměstnanců za jednotlivé měsíce.

Hodnoty jednotlivých kritérií pro jednotlivé kategorie účetních jednotek jsou:

Kategorie ÚJ   Aktiva   Obrat   Početzaměstnanců  
  minimálně   maximálně   minimálně   maximálně   min   max  
Mikro   1 Kč   9 000 tis. Kč   0 Kč   18 000 tis. Kč   0   10  
Malá   9 000 001 Kč   100 000 tis. Kč   18 000 001 Kč   200 000 tis. Kč   11   50  
Střední   100 000 001 Kč   500 000 tis. Kč   200 000 001 Kč   1 000 000 tis. Kč   51   250  
Velká   500 000 001 Kč   nekonečno   1 000 000 001 Kč   nekonečno   251   ……  

Pro zařazení do správné kategorie je zásadní překročení maximální hodnoty libovolných dvou ze tří hodnocených kritérií.

Pro změnu kategorie je zásadní překročení nebo naopak podkročení dvou libovolných kritérií ve dvou účetních obdobích po sobě jdoucích.

2. Způsoby zjišťování informací pro správné stanovení hodnot kritérií

Aktiva

 • sestavení rozvahy k příslušnému datu,

 • zjištění hodnoty na řádku „aktiva celkem” ve sloupci „netto” (zkontrolovat, zda částka odpovídá hodnotě „brutto” – korekce),

 • ověřit, zda částka odpovídá hodnotě na řádku „pasiva celkem”, pokud nesouhlasí, musí se najít a opravit chyba,

 • připočítat předpokládané přírůstky aktiv do konce účetního období:

  1. očekávané nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  2. pořízení finančních investic plánovaných v tomto účetním období,
  3. zjistit reálnou hodnotu stávajících vkladů a podílů v jiných účetních jednotkách a kladný rozdíl připočítat,
  4. předpoklad navýšení stavu zásob materiálu, zboží a zásob vlastní výroby,
  5. nárůst pohledávek, pokud očekáváme vysokou fakturaci v závěru roku, kdy pohledávky budou uhrazeny následující rok,
  6. nárůst finančních prostředků, pokud očekáváme významné úhrady do konce účetního období,
 • odečíst předpokládané snížení aktiv do konce účetního období:

  1. očekávané prodeje nebo vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pokud mají zůstatkovou hodnotu, dopočet odpisů,
  2. plánovaný prodej finančních investic v tomto účetním období,
  3. zjistit reálnou hodnotu stávajících vkladů a podílů v jiných účetních jednotkách a záporný rozdíl odečíst (maximálně do hodnoty „0”),
  4. předpoklad snížení stavu zásob materiálu, zboží a zásob vlastní výroby (pozn.: především tam, kde se o zásobách účtuje způsobem B),
  5. pokles pohledávek, pokud očekáváme do konce účetního období větší podíl úhrad od obchodních partnerů než je předpokládaná fakturace v závěru roku,
  6. pokles finančních prostředků, pokud očekáváme, že podíl úhrad závazků do konce účetního období bude vyšší než přijaté úhrady od obchodních partnerů,
 • zvážit, zda a v jaké výši budou účtovány dohadné položky aktivní nebo aktivní účty časového rozlišení, opravné položky,

 • výslednou částku porovnat s limitem stanoveným aktuálním zněním zákona o účetnictví.

Roční úhrn čistého obratu

 • sečíst veškeré výnosy zaúčtované v testovaném období,

 • prověřit, zda jsou ve výnosech zaúčtovány všechny prodejní slevy poskytnuté v uplynulé části účetního období (zda nejsou nesprávně účtovány např. v nákladech), případně dopočítat odhad, jestliže jsou slevy poskytovány ročně na konci účetního období,

 • výslednou částku vydělit počtem měsíců uplynulé části testovaného období a vynásobit dvanácti,

 • takto získanou částku porovnat s limitem stanoveným aktuálním zněním zákona o účetnictví.

Průměrný počet zaměstnanců se vypočítá:

To znamená, že každý měsíc se vypočítá průměrný přepočtený stav za jednotlivé měsíce:

3. Vyhodnocení kategorie a její případné změny

Varianta pro mikro účetní jednotku

Hodnotitel zpracuje následující tabulku, na jejímž základě vyhodnotí správnost stávajícího zařazení nebo nutnost změny:

Kritérium   Běžné účetní období     Minulé účetní období  
Aktiva   Obrat   Početzaměstnanců     Aktiva   Obrat   Početzaměstnanců  
A   Skutečnost         A        
B   Limity   Minimum   1   0   0   B   1   0   0  
C   Maximum   9 000   18 000   10   C   9 000   18 000   10  
D   Překročení maxima         A-C        

Údaje sloupců „aktiva” a „obrat” jsou uvedeny v tis. Kč zaokrouhleny vždy nahoru.

Dvě kladné hodnoty v řádku D v obou účetních obdobích znamenají nutnost změny kategorie účetní jednotky pro následující účetní období na malou ÚJ.

Varianta pro malou účetní jednotku

Hodnotitel zpracuje následující tabulku, na jejímž základě vyhodnotí správnost stávajícího zařazení nebo nutnost změny:

Kritérium   Běžné účetní období     Minulé účetní období  
Aktiva   Obrat   Početzaměstnanců     Aktiva   Obrat   Početzaměstnanců  
A   Skutečnost         A        
B   Limity   Minimum   9 000   18 000   10   B   9 000   18 000   10  
C   Maximum   100 000   200 000   50   C   100 000   200 000   50  
D   Překročení maxima         A-C        
E   Překročení minima         B-A        

Údaje sloupců „aktiva” a „obrat” jsou uvedeny v tis. Kč zaokrouhleny vždy nahoru.

Dvě kladné hodnoty v řádku D v obou účetních obdobích znamenají nutnost změny kategorie účetní jednotky pro následující účetní období na střední ÚJ.

Dvě kladné hodnoty v řádku E v obou účetních obdobích znamenají nutnost změny kategorie účetní jednotky pro následující účetní období na mikro ÚJ.

Varianta pro střední účetní jednotku

Hodnotitel zpracuje následující tabulku, na jejímž základě vyhodnotí správnost stávajícího zařazení nebo nutnost změny:

Kritérium   Běžné účetní období     Minulé účetní období  
Aktiva   Obrat   Početzam-ců     Aktiva   Obrat   Početzam-ců  
A   Skutečnost         A        
B   Limity   Minimum   100 000   200 000   50   B   100 000   200 000   50  
C   Maximum   500 000   1 000 000   250   C   500 000   1 000 000   250  
D   Překročení maxima         A-C        
E   Překročení minima         B-A        

Údaje sloupců „aktiva” a „obrat” jsou uvedeny v tis. Kč zaokrouhleny vždy nahoru.

Dvě kladné hodnoty v řádku D v obou účetních obdobích znamenají nutnost změny kategorie účetní jednotky pro následující