Služby závazně "neupravené" právními předpisyGarance

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Služby závazně "neupravené" právními předpisy

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1
Služby závazně „neupravené” právními předpisy

Ing. Jiří Skuhra, CSc., Ing. Lenka Haráková

Obor služeb tzv. „právně závazně neupravených” je charakteristický tím, že konkrétní způsob celkového ocenění těchto služeb ani způsob rozúčtování nákladů uvnitř bytového domu spolu s volbou kritérií pro rozvrh nákladů na tyto služby do individuálních úhrad nejsou taxativně předem určeny obecnými a zvláštními právními předpisy či požadavky cenových orgánů. Stanovení podmínek řešení ekonomického hodnocení těchto služeb je v nájemním bydlení dáno buď dohodou příjemců služeb s poskytovatelem služby (od 1.1.2014 je vyžadována podle zákona č. 67/2013 Sb. dvoutřetinová většina příjemců služeb), resp. rozhodnutím bytového družstva (ve vztahu k nájemcům družstevních bytů a družstevních nebytových prostor), nebo se postupuje náhradním způsobem (§ 5 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.). Typy těchto služeb zpravidla jsou: užívání výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz zbytných věcí ze sklepů a domácností, odvoz odpadních vod z jímek a jejich čištění, užívání domovní prádelny, mandlovny a sušárny, vybavení bytu společnou televizní (STA) a rozhlasovou anténou, provoz komínové techniky, popř. další služby (internet, recepční a jiné obslužné služby). Tzv. „paušální platba” za čerpání těchto služeb je podporována zákonem č. 67/2013 Sb., a to bez ohledu na míru čerpání a jeho hospodárnost u vybraných konečných spotřebitelů, kterých se tato platba týká. Jde o selhání zásady stejné úměrnosti platby pro všechny zúčastněné, která je vlastní spravedlivému a zdůvodněnému způsobu rozúčtování nákladů v zúčtovací jednotce. Základní pojem zákona – „rozúčtování nákladů” je tímto způsobem popřen.


Z hlediska výdajů poskytovatele služeb specifikujeme jednotlivé typy těchto „právně neupravených” služeb takto:

  • Užívání (provoz) výtahu zahrnuje v rámci vyúčtování služeb spotřebu el. energie, náklady na výtahového technika a dozorce výtahu, čištění a mazání výtahu, výměnu žárovek, běžné opravy a údržbu, nátěry kabin a šachet, výměnu rozbitých skel výtahu nebo šachetních dveří. Do vyúčtování této služby se nezahrnují opravy výtahu spojené s jeho funkčností, např. výměny hnacího zařízení, lan a vodících lišt a náklady na revizi funkčnosti výtahu. Kritériem pro poměrný způsob rozúčtování je v praxi variantně použit buď počet osob, nebo podlahová plocha bytu s možnými výjimkami platby za tuto službu u bytů, které jsou umístěny v nižším podlaží domu.

  • Osvětlení společných prostor v domě zajišťuje předepsané hodnoty svítivosti umělým osvětlením, prostým

 
 Nahoru