Služby "upravené" požadavky právních předpisůGarance

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Služby "upravené" požadavky právních předpisů

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2
Služby “upravené“ požadavky právních předpisů

Ing. Jiří Skuhra, CSc., Ing. Lenka Haráková

Služby „upravené” právními předpisy jsou charakteristické tím, že konkrétní způsob celkového ocenění těchto služeb nebo způsob stanovení úhrad konečným spotřebitelům podléhají vedle jmenovitě uvedených dispozitivních ustanovení právních předpisů i pravidlům kogentní právní úpravy. Typy těchto služeb jsou: ústřední vytápění, chlazení, větrání, centralizované poskytování teplé vody nebo otopné vody (energonositele) k ohřevu vody, vodné a stočné, odvoz komunálního odpadu.

Z hlediska své specifiky (zvláštního určení) se k těmto službám přiřazují:

 • ústřední vytápění – vytápění prostřednictvím otopné soustavy se společným zdrojem tepelné energie pro více bytů (vytápění je děj/průběh dodávky tepla pro zajištění požadovaného teplotního stavu vnitřního prostředí),

 • chlazení – odvádění tepelné zátěže pro zajištění požadovaného teplotního stavu vnitřního prostředí,

 • větrání – činnost dodávající vzduch do prostoru anebo jej z něho odvádějící, přirozeně nebo nuceně,

 • centralizované poskytování (dodávka) teplé vody nebo dodávka otopné vody (energonositele) k ohřevu vody; dodávka teplé vody sestává z prvotního ohřevu vody – dodávky tepla za účelem zvýšení teploty vstupní pitné vody na požadovanou výstupní teplotu, a z následné cirkulace teplé vody nebo energonositele, zabezpečující distribuci teplé vody nebo energonositele do místa odběru s nároky na předepsanou teplotu teplé vody popř. energonositele,

 • vodné a stočné je vymezeno jako úplata za dodávku pitné vody a úplata za odvádění a čištění odpadních vod,

 • zabezpečení odvozu komunálního odpadu upravuje vztahy mezi zúčastněnými osobami (právnickými i fyzickými) v procesu hospodaření s odpady (movitými věcmi, kterých se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jich zbavit).

Poskytovatel služeb zajišťuje tyto služby buď přímo vlastní aktivitou, nebo na základě smluv uzavřených s dodavateli. Charakteristickým znakem těchto služeb je, že ceny dodávek komodit, jejichž prostřednictvím jsou služby poskytovány, jsou regulovanými cenami zboží a služeb. Kvantitu a kvalitu těchto služeb vymezuje synergie mezi technickými, bezpečnostními, hospodárnými a zdravotními podmínkami jejich realizace, spolu s dalšími požadavky (které určují české technické normy a jiné předpisy). Použití tzv. „paušální platby” k ocenění těchto služeb u příjemců služeb v nájemním bydlení je problematické, když u nájmů na dobu kratší než 24 měsíců je podpořeno ustanovením § 9 zákona č. 67/2013 Sb.

Uplatnění dohody pro fakultativní způsob rozvrhu výdajů poskytovatele těchto služeb mezi příjemce služeb je podmíněno příslušným hlasovacím kvórem (2/3 u nájemního bydlení, zpravidla nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na jednání příslušného orgánu bytového družstva – obvykle členské schůze nebo shromáždění delegátů, resp. zpravidla nadpoloviční většinou hlasů vlastníků jednotek přítomných na jednání shromáždění vlastníků u spoluvlastnického bydlení) nebo souhlasem všech příjemců služeb pro služby vytápění a dodávky teplé vody s výjimkou případu, kdy je stanovena povinnost registrace dodávky podle zákona č. 406/2000 Sb. – náklady se rozúčtují uvnitř bytového domu podle relevantního právního předpisu (vyhláška č. 269/2015 Sb., vyhláška č. 405/2015 Sb.). Doporučuje se cíleně uplatnit dohodu ve všech případech, kdy to lze a tak předejít nutnosti respektovat pravidla podle právního předpisu, který ve svých ustanoveních nemusí důsledně splňovat principy spravedlnosti, odbornosti a kontroly postupu. V této souvislosti jde u měřitelného množství užití služeb zejména o ověření přesnosti a správnosti metod měření nebo poměrového měření rozhodného parametru.

Specifika jsou vlastní jednotlivým typům služeb:

 • ústřední vytápění „dálkově dodávaným teplem” ze společného zdroje tepla nebo z domovní kotelny:

  • Kvantita je posuzována v jednotkách množství tepla a způsoby měření (podle metrologických předpisů – zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii; vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření; vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla schválení typu);

   • Obchodní a technické podmínky dodávky tepla (zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, podzákonné normy k tomuto zákonu, např. vyhláška č. 405/2015 Sb.);

   • Cena tepla (cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 k cenám tepelné energie, v platném znění, které s jistými věcnými a formálními změnami platí pro kalkulaci, sjednání a vyúčtování cen tepla v roce 2017);

   • Kvalitativní znaky služby ústředního vytápění zabezpečují stanovené provozní podmínky vytápění; celková charakteristika energetické náročnosti této služby je posuzována v rámci průkazu energetické náročnosti budovy (zákon č. 406/2000 Sb.);

   • Hospodaření s teplem charakterizuje ukazatel měrná spotřeba tepla nebo oceněná měrná spotřeba tepla, vztažená na 1 m2 podlahové plochy, charakterizující zajišťování požadovaného stavu vnitřního prostředí vytápěním (vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.);

   • Informativními ukazateli jsou teplota vnitřního prostředí, hodnota relativní vlhkosti vzduchu (zajišťovaná odvlhčováním a zvlhčováním) - viz vyhláška č. 194/2007 Sb. - a objemy výměny vzduchu

 
 Nahoru