Input:

Revize elektroinstalace v bytových jednotkách Garance

9.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.7
Revize elektroinstalace v bytových jednotkách

Ing. Václav Kápl

Reagujeme na dotazy vlastníků bytových jednotek na povinnost revize elektroinstalace v bytové jednotce. Je pro bytové jednotky revize povinná? Pokud ano, v jaké časové periodě? A jak je to u bytové jednotky, kterou vlastník pronajímá, tedy neslouží pro vlastní bydlení?

Podívejme se komplexně a z širšího pohledu na problematiku elektrických revizí v bytových jednotkách.

Základním výchozím předpisem, ze kterého je třeba vycházet, je ustanovení uvedené v ústavní listině práv a svobod vyhlášené pod č. 2/1993 Sb., kde se v čl. 4 bodu 1 uvádí: Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Z tohoto pohledu rozdělme stanovisko na dvě části.

  1. Co se týče bytových jednotek, tak první elektrickou revizí je výchozí elektrická revize, která se provádí po dokončení montáže elektrických rozvodů. Tato revize osvědčuje, že byly splněny požadavky na bezpečnost elektrického zařízení, které jsou uvedeny zejména v ČSN (českých technických normách). Dále mi není znám žádný zákon, který by požadoval provádění opakovaných revizí ve stanovených lhůtách. Samozřejmě pokud dochází k úpravám, rekonstrukci, doplnění elektrické instalace, musí být tato činnost provedena oprávněnou osobou, která by měla objednateli-uživateli předat průvodní dokumentaci obsahující i revizní zprávu. Aby stanovisko byla vyčerpávající, je třeba uvést, že vedle veřejnoprávních požadavků stanovených zákony, nařízeními vlády nebo vyhláškami existují ještě smlouvy soukromoprávní povahy, tzn. smlouvy uzavřené mezi subjekty bez zákonného důvodu. Takovou smlouvou může být smlouva s poskytovatelem pojištění nemovitosti, resp. bytové jednotky, kdy lze smluvně upravovat i povinnost provádět elektrické revize včetně lhůt těchto revizí. Může to i požadovat zaměstnavatel, který umožňuje uživateli bytové jednotky její využití pro práci z domova.
  2. Jinak vidím povinnost provádění elektrických revizí v případech, kdy jsou bytové jednotky využívány k pronájmu, tzn. k podnikatelské činnosti. V tomto případě se již můžeme opřít o zákonné ustanovení, kterým je zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Tento zákon upravuje požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení. V tomto zákoně je vyhrazené elektrické zařízení definováno jako zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií v důsledku nesprávného použití