Input:

Reforma přestupkového práva - rok 2017 Garance

9.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1 Reforma přestupkového práva – rok 2017

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Ke dni 1. července 2017 vstoupila v účinnost nová úprava přestupkového práva, která do určité míry sjednotila širokou oblast předpisů upravujících odpovědnost za přestupky.

Reforma přestupkového práva z roku 2017 je nejvýznamnější změnou úpravy sankčních postihů ve veřejné správě od 60. let minulého století. Tehdy se projevila dekriminalizační tendence, za přestupky se stricto sensu netrestalo, ale ukládala se - v poměrně volném procesním režimu - opatření, resp. sankce, a to navíc jen tehdy, nepostačovalo-li k nápravě pouhé projednání přestupku.

Postupem doby však narůstal počet sankčních ustanovení a situace se stala značně nepřehlednou. Kromě odpovědnosti za delikty označené jako přestupky, byly zaváděny sankce za jiné správní delikty, aniž by existovala rámcová právní úprava podmínek odpovědnosti. Roztříštěně a někdy i rozporně byly podmínky správně-deliktní odpovědnosti upraveny ve zhruba 250 zákonech a regulace se výrazně rozrostla na více než 2 200 skutkových podstat přestupků a více než 5 000 skutkových podstat jiných správních deliktů. Podmínky odpovědnosti proto musely být dovozovány analogicky nejen z přestupkového, ale i trestního práva.

Proporce správně-deliktní odpovědnosti se zejména po roce 1990 posunula od zaviněných protiprávních skutků k deliktům založeným na konstrukci objektivní odpovědnosti. Z původní koncepce přestupkového práva odvíjející se od jednoduchých deliktů fyzických osob, jakými je například většina dopravních přestupků, tak vznikalo právo regulatorních deliktů, dotýkající se nejen škodlivých pochybení, ale nezřídka i ambivalentního chování ve světě složitých a často i nesrozumitelných předpisů.

V