Realizace projektu v OPPIK - monitoring a žádost o platbuGarance

24.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Realizace projektu v OPPIK - monitoring a žádost o platbu

24.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6 Realizace projektu v OPPIK - monitoring a žádost o platbu

Bc. et Bc. Ondřej Homola

Přesně před dvěma roky, na přelomu května a červa 2015, došlo k vyhlášení prvních deseti výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), vlajkové lodi podnikatelských dotací ze strukturálních fondů EU v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jednalo se o první vyhlášené programy v současném programovacím období (ohraničeném roky 2014 – 2020). K zpoždění došlo z mnoha důvodů, jedním z nich byl i nechvalně známý administrační systém MS2014+ ( https://mseu.mssf.cz/ ). Je velkou ironií, že výběrové řízení na tento SW bylo tak “nepovedené“, že jej Evropská komise odmítla ČR proplatit, to je však téma na jindy. Že to bylo - i díky onomu systému - prvenství uspěchané, svědčí i fakt, že schvalování žádostí podaných v této první vlně, nabralo více než roční zpoždění, a tak většina žadatelů dostala svá toužebně očekávaná Rozhodnutí o přidělení dotace (dále jen „ROPD”) teprve na počátku roku 2017.

V současné době má již mnoho projektů realizovánu aspoň první etapu a připravuje Žádost o platbu (dále jen „ŽoP”) a zahajuje tzv. monitoring - tedy podávání tzv. monitorovacích zpráv. Ačkoliv realizace projektu zahrnuje další aspekty (zejm. výběrová řízení, publicitu), rozhodli jsme se zaměřit článek speciálně na ŽoP a monitoring.

Žádost o platbu

Začneme ze široka: při podávání žádosti o podporu definuje žadatel tzv. etapy projektu. Ty mají tu skvělou vlastnost, že umožní žadateli čerpat dotaci po částech, tedy podat za každou etapu Žádost o platbu, čímž si zajistí cash flow a financování projektu. Pro rozdělení projektu na etapy musí splňovat několik jednoduchých pravidel. Tato pravidla zde uvádíme i proto, že v realizační fázi je možno etapy měnit, nicméně tato pravidla musí být vždy dodržena:

 • minimální délka jedné etapy jsou 3 měsíce,

 • etapy na sebe musí navazovat, mohou se překrývat,

 • ve více etapovém projektu je podmínka min. 500 tis. Kč dotace na jednu etapu (neplatí pro závěrečnou etapu),

 • etapa by měla tvořit nějaký uzavřený celek (nákup jednoho stroje, nebo uzavřené části linky, realizace technicky uzavřené části stavby atd.).

Nedoporučujeme dělat příliš mnoho etap, neboť každá Žádost o platbu s sebou nese určitou administrativní náročnost. Ideální jsou 1 – 4 etapy ročně, vyšší četnost je již dosti náročná i termínově.

Pokud tedy má projekt vydáno ROPD, žadatel se stává příjemcem dotace, a má-li již realizovány výdaje za jednu či více etap, může za tyto podat ŽoP (pokud byly od podání žádosti o podporu realizovány dvě a více etap, je vhodné tyto spojit pomocí Žádosti o změnu (dále jen „ŽOZ”) do jedné a podávat pouze jednu ŽoP).

Přílohy

Před samotným vyplňováním Žádosti o platbu v MS2014+ je třeba zajistit si přílohy, které se v drtivé většině sestávají z účetních dokladů. Ty jsou specifické pro každý typ výdaje (mzdy, stavební výdaje, služby, stroje,...), nicméně v zásadě se vždy jedná o standardní doklady, které potřebuje k práci účetní.

Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory:

 • kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě,

 • kopie smlouvy o bankovním účtu (nutné elektronicky nahrát k žádosti o platbě každou etapu projektu),

 • kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s uvedeným prohlášením dodavatele o poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům v případě kontroly dodavatelských činností v souvislosti s realizací projektu) včetně příloh smluv, pokud je uvedeno, že jsou nedílnou součástí smlouvy - kopie objednávek,

 • plná moc pro podepsání a odeslání Žádosti o platbu – plnou moc je třeba vložit do záložky dokumenty v MS2014+ a podepsat ji kvalifikovaným elektronickým podpisem. Plná moc musí mít úředně ověřený podpis za stranu zmocnitele (případně podpisy, jedná-li více osob současně).

Specifické přílohy k Žádosti o platbu pro jednotlivé programy

Níže jsou uvedeny přílohy, požadované nad rámec výše uvedených:

Marketing:

 • fotodokumentace stánku tak, aby byla viditelná povinná publicita,

 • výpis z katalogu vystavovatelů z každého veletrhu,

 • vzorky marketingových propagačních materiálů (letáky, katalogy, prospekty, brožury atd.),

 • kopie inzerátu (včetně titulní strany časopisu).

Inovační vouchery:

 • předávací protokol,

 • výstupy fakturace,

 • výpis z analytického účtu/střediska,

 • prokázání povinné publicity.

Školicí střediska:

 • výpisy z účetnictví, ze kterých bude zřejmé zaúčtování faktur,

 • kolaudační souhlas nejpozději k poslední platbě.

Aplikace:

 • výkaz práce zaměstnance a stroje,

 • předepsané tabulky pro mzdové náklady,

 • v případě odpisů je nezbytné doložení faktury a úhradového dokladu na koupi zařízení - zaplaceno přímo subjekty,

 • pracovní smlouvy (HPP, DPP, DPČ),

 • účetní sestavy (vč. vyznačených daňových odpisů nárokovaných v projektu – zřejmé konkrétní zaúčtování),

 • závěrečná zpráva k oponentnímu řízení (vč. doložení splnění závazných ukazatelů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Smart Grids I (Distribuční sítě), Smart Grids II (Přenosová síť), Úspory energie v SZT, Nízkouhlíkové technologie:

 • předávací protokol (finální předávací protokol),

 • inventární karty majetku (karty dlouhodobého majetku),

 • kolaudace (v relevantních případech),

 • zkušební provoz (v relevantních případech),

 • fotodokumentace projektu, publicity,

 • kopie první a poslední strany stavebního deníku (v relevantních případech),

 • výpis z katastru a snímek katastrální mapy ne starší 3 měsíců (netýká se NUT).

Inovace – Inovační projekt

 • kopie dodacích listů nebo protokoly o převzetí od dodavatelů,

 • dokumentace prokazující zařazení do dlouhodobého majetku firmy (protokoly o převodu do dlouhodobého majetku firmy, inventární karty, výpis z analytického účtu vztahujícího se k projektu apod.),

 • doklady prokazující splnění indikátorů povinných k naplnění dle rozhodnutí a podmínek poskytnutí dotace (k datu splnění),

 • kopie stavebního povolení (v případě stavebních prací podléhajících stavebnímu povolení, nejpozději k žádosti o platbu za 1. etapu),

 • kopie kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu (v případě stavebních prací podléhajících kolaudaci),

 • stavební deník (v případě stavebních prací postačí první tři strany),

 • fotodokumentace prokazující splnění publicity projektu (nejpozději k závěrečné žádosti o platbu),

 • v případě plnění, které může z technických nebo uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv, práva duševního vlastnictví k poptávanému plnění, nebo z důvodu vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu poskytnout pouze jeden dodavatel, posudek soudního znalce, který tuto skutečnost dokládá a dále znalecký posudek s oceněním práva (týká se výdajů nad 500 tis. Kč bez DPH).

Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví:

 • Přílohy v závislosti na klíčových aktivitách projektu:

 • kopie úředního věstníku se zveřejněnou přihláškou patentu u následujících druhů přihlášek: „Přihláška vynálezu u ÚPV, „Přihláška vynálezu do zahraničí”, „Přihláška Evropského patentu”, „Mezinárodní PCT přihláška vynálezu”;

 • potvrzení o/kopie udělení patentu, příp. potvrzení o/kopie zveřejnění ve věstníku u následujících druhů přihlášek: „Přihláška vynálezu u ÚPV, „Přihláška vynálezu do zahraničí”, „Přihláška Evropského patentu”, „Mezinárodní PCT přihláška vynálezu”;

 • kopie zápisu užitného vzoru do rejstříku u „Přihlášky užitného vzoru u ÚPV” a „Přihlášky užitného vzoru do zahraničí”;

 • potvrzení o/kopie zápisu průmyslového vzoru do rejstříku u „U Přihlášky průmyslového vzoru u ÚPV” a „Přihlášky průmyslového vzoru do zahraničí”;

 • potvrzení o/kopie zápisu ochranné známky do rejstříku u Přihlášky průmyslového vzoru u ÚPV” a „Přihlášky ochranné známky do zahraničí”;

 • Kopie smlouvy/objednávky na překladatelské služby, kopie smlouvy s patentovým zástupcem.

Klastry:

 • pracovní smlouvy,

 • předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (nutné doložit i v elektronické podobě),

 • kopie cestovních výkazů včetně zpráv o průběhu služební cesty,

 • kopie smluv s externími poradci,

 • žadatel je povinen předkládat výstupy z činnosti klastru (studie a analýzy, propagační materiály, zápisy, pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentaci z konferencí, seminářů a jiné dokumenty),

 • žadatel je povinen k investičnímu majetku předložit protokoly o převodu do dlouhodobého majetku firmy (inventární karty) a tiskové sestavy z účetního deníku, v nichž zřetelně označí zaúčtování daného účetního dokladu,

 • k aktivitě kolektivní výzkum žadatel předkládá průběžné zprávy o realizaci projektu,

 • k poslední žádosti o platbu žadatel předloží závěrečnou zprávu o realizaci projektu (u všech aktivit).

Technologické platformy:

 • pracovní smlouvy,

 • předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (nutné doložit i v elektronické podobě),

 • kopie cestovních výkazů včetně zpráv o průběhu služební cesty,

 • kopie smluv s externími poradci,

 • žadatel je povinen předkládat výstupy z činnosti technologické platformy (studie a analýzy, propagační materiály, zápisy, pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentaci z konferencí, seminářů a jiné dokumenty),

 • žadatel je povinen k investičnímu majetku předložit protokoly o převodu do dlouhodobého majetku firmy (inventární karty) a tiskové sestavy z účetního deníku, v nichž zřetelně označí zaúčtování daného účetního dokladu,

 • k poslední žádosti o platbu žadatel předloží závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

Partnerství znalostního transferu:

 • pracovní smlouvy,

 • předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (nutné doložit i v elektronické podobě),

 • kopie cestovních výkazů včetně zpráv o průběhu služební cesty,

 • kopie smluv s externími poradci,

 • žadatel je povinen k investičnímu majetku předložit protokoly o převodu do dlouhodobého majetku firmy (inventární karty) a tiskové sestavy z účetního deníku, v nichž zřetelně označí zaúčtování daného účetního dokladu,

 • k první žádosti o platbu žadatel předloží podrobný zápis z výběrového řízení na pozici asistenta znalostního transferu (kdy a kde bylo výběrové řízení vyhlášeno, kolik se přihlásilo uchazečů, kolik uchazečů se výběrového řízení zúčastnilo; ze zápisu musí být patrné, že se podnik výběrového řízení zúčastnil a souhlasil s výběrem asistenta apod.) a životopis vybraného asistenta znalostního transferu,

 • k poslední žádosti o platbu žadatel předloží závěrečnou zprávu obsahující zhodnocení realizace projektu a dosažení stanovených výstupů a jejich následného využití.

Potenciál:

 • výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (oba dokumenty nesmí být vystaveny dříve než 3 měsíce před datem prvního podání žádosti o platbu), čímž příjemce prokáže vlastnická práva k nemovitostem – pozemkům,

 • výpis z účetnictví příjemce, ze kterého je patrné, jak je položka zaúčtována – tj. zařazena do dlouhodobého hmotného majetku příjemce,

 • posudek soudního znalce o ceně obvyklé, přičemž posudek musí zachycovat cenu max. 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy,

 • kopie dodacích listů na dílčí plnění nebo kopie předávacích protokolů od dodavatelů na dílčí plnění,

 • kopie záznamu o převzetí stavby nebo její části (pokud byl vystaven), a to v případě stavební činnosti,

 • kopie části stavebního deníku, ze které bude patrné datum převzetí staveniště – započetí stavebních prací,

 • v případě stavební činnosti kolaudační souhlas nebo povolení k užívání stavby - uvedení do zkušebního provozu,

 • v případě pořízení práv duševního vlastnictví (patenty, licence, know-how) znalecký posudek (je-li hodnota položky vyšší než 500 000 Kč),

 • kopie smluv s externími poradci nebo jiný smluvní vztah s externím poradcem,

 • zpráva nebo studie, z níž bude patrné, co bylo předmětem plnění (výstupem),

 • řádně vyplněné předepsané tabulky pro mzdy a pojistné zachycující konkrétní výzkumnou/vývojovou činnost,

 • pracovní smlouvy (dohody) absolventů technických nebo přírodovědných oborů provádějících výzkumnou/vývojovou činnost, případně dodatky k pracovním smlouvám (pokud se dodatkem rozšiřuje pracovní náplň absolventa na výzkumného a vývojového pracovníka),

 • maturitní vysvědčení, výuční list nebo VŠ diplom, které nebyly vystaveny dříve než 2 roky před datem prvního podání předběžné žádosti (datum přijatelnosti projektu),

 • k investičním položkám v hodnotě nad 10 000 Kč doložte také fotografie prokazující splnění povinné publicity dle pravidel pro povinnou publicitu,

 • výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (oba dokumenty nesmí být vystaveny dříve než 3 měsíce před datem prvního podání žádosti o platbu) k tomuto místu realizace. Z výpisu musí být patrné, že místo realizace projektu již je ve vlastnictví příjemce,

 • v případě, že v průběhu realizace projektu budou v místě realizace projektu probíhat stavební úpravy, které nejsou způsobilým výdajem, je příjemce povinen doložit nejpozději k žádosti o platbu za závěrečnou etapu kolaudační souhlas nebo povolení k užívání stavby - uvedení do zkušebního provozu.

Služby infrastruktury:

 • smlouvy (kupní, budoucí kupní, o poskytnutí služeb, na dodávky, nájemní, na neskladovatelné dodávky typu energie, voda plyn apod.). V případě nájemní smlouvy k pozemku/budově, kde bude probíhat realizace projektu a bude se jednat o rozšíření či výstavbu II se dokládá souhlas majitele s technickým zhodnocením stavby (pokud nebylo dodáno již k plné žádosti),

 • detailní položkový rozpočet ke každé fakturaci – zejména u staveb a dalšího plnění, které je třeba rozklíčovat,

 • kopie stavebního deníku, minimálně první a posledních 5 stran,

 • doložení splnění závazného ukazatele – dokládá se nejpozději k závěrečné žádosti o platbu formou potvrzené projektové dokumentace skutečného provedení

 
 Nahoru