Input:

R 90/1957 (tr.); Garance

č. 90/1957 Sb. rozh. tr.
Pre posúdenie, či vyžaduje stav veci jej vrátenie prokurátorovi na došetrenie odvolacím súdom (§ 275 ods. 2 tr. por.), musí odvolací súd uvážiť, či sú dané tieto dve podmienky:
a) či je v danom prípade nutné došetrenie takých skutočností, bez ktorých nie je možné spravodlivé rozhodnutie veci a
b) či vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie urychlí prejednanie veci, t. j. či urýchli spravodlivé rozhodnutie.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. septembra 1957, 2 Tz 119/57.)
Obžalobou Okresného prokurátora v Krupine bol obžalovaný stíhaný pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák. a priestupok proti ochrane občianskeho spolužitia podľa § 127 tr. zák. spr., ktorých sa podľa obžaloby dopustil tým, že 1. decembra 1956 v nočných hodinách odcudzil na škodu P jednu sliepku v hodnote asi 50 Kčs a keď bol od .P prenasledovaný, sliepku pustil a k nemu dobehajúceho P udrel viackrát drevenou haluzou po tvári a spôsobil mu odreniny.
Ľudový súd v Krupine uznal obžalovaného vinným trestným činom krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák. a priestupkom proti ochrane občianskeho spolužitia podľa § 127 tr. zák. spr. V odôvodnení rozsudku ľudový súd uviedol, že obhajoba obžalovaného, ktorý trestnú činnosť v celom rozsahu popieral, je vyvrátená svedeckou výpoveďou poškodeného P a jeho sestry R, ktorí potvrdili, že páchateľa krádeže hneď prenasledovali, dohonili ho a bezpečne poznali obžalovaného. Svedkyňa R zobrala tiež čapku, ktorá páchateľovi krádeže spadla z hlavy. Ich svedecká výpoveď podľa názoru ľudového súdu je podporovaná ďalším svedkom, členom VB, ktorý potvrdil, že služobný pes, keď mu dali oňuchať čiapku, ktorú zobrala R, vyštekal trikrát na obžalovaného. Bratovi obžalovaného a jeho matke, ktorí potvrdzovali, že v noci nä 1. decembra 1956 obžalovaný u nich spal a nevzdialil sa z domu, súd neuveril, lebo títo svedkovia sú v rodinnom pomere s obžalovaným a svoju výpoveď o niektorých skutočnostiach menili.
Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie obžalovaného uznesením zrušil rozsudok ľudového súdu a podľa § 275 ods. 2 tr. por. vrátil vec prokurátorovi na došetrenie. Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že ľudový súd sa nezaoberal obhajobou obžalovaného a neobjasnil všetky okolnosti významné pre posúdenie veci. Obžalovaný poprel vierohodnosť svedkov P a R, lebo s nimi žije v hneve, pretože obžalovaný v r. 1949 pobil krstného otca P. Podľa záveru krajského súdu bude treba zistiť, či obžalovaný žije v nepriateľskom pomere s poškodeným a jeho sestrou, ďalej bude treba vypočuť suseda poškodeného P na tú okolnosť, či R – keď mu táto hovorila o čine – uviedla, že v páchateľovi poznala obžalovaného alebo či hovorila iba o zbojníkovi bez udania mena. Krajský súd tiež uviedol, že bude treba vypočuť člena VB, ktorý prijal hlásenie krádeže od brata poškodeného, na to, či tento uvádzal, že P a R chytili pri čine obžalovaného a konečne bude treba opatriť výsledok skúšky vlasov obžalovaného a vlasov nájdených na čiapke stratenej páchateľom krádeže sliepky na mieste činu a zobratej R. Podľa názoru krajského súdu všetky tieto okolnosti mali byť zistené už v prípravnom konaní a je preto žiadúce po zrušení rozsudku prvého súdu vec vrátiť