Input:

R 83/1955 (tr.); Garance

č. 83/1955 Sb. rozh. tr.
Nutná obhajoba prichádza do úvahy aj vtedy, ak trestná sadzba prevyšuje päť rokov preto, že má byť obvinenému uložený úhrnný alebo dodatkový trest zvyšujúci hornú hranicu o štvrtinu (§ 22 ods. 1, 2 tr. zák.).
Ak súd odsudzuje páchateľa pre viac trestných činov spáchaných skôr než bol v prvej stolici vyhlásený rozsudok o inom trestnom čine, musí súd uviesť vo výroku rozsudku, podľa ktorého odseku § 22 tr. zák. ukladá trest.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 14. júna 1955, 2 Tz 86/55.)
Obvinený bol rozsudkom Ľudového súdu v Košiciach zo dňa 20. októbra 1954 uznaný vinným trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1, 2 tr. zák. a bol mu zato uložený nepodmienečný trest odňatia slobody na jeden rok. Nato
Ľudový súd v Levoči rozsudkom z 18. novembra 1954 uznal obvineného vinným trestnými činmi ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 135 ods. 1 tr. zák. a rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák.. ktorých sa obvinený dopustil tým, že v čase od 7. júla 1953 do 12. marca 1954 (teda pred vyhlásením odsudzujúceho rozsudku Ľudového súdu v Košiciach z 20. októbra 1954) ako brigádnik zameškal značný počet pracovných smen a nakoniec opustil zamestnanie bez rozviazania pracovného pomeru a pri svojom odchode si ponechal prádlo a nádobie, ktoré mu boli na ubytovni zverené. Zato mu Ľudový súd v Levoči vymeral podľa §§ 22, 245 ods. 1 tr. zák. nepodmienečný trest odňatia slobody na jeden mesiac. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok Ľudového súdu v Levoči v celom rozsahu a tomuto súdu uložil, aby vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor podal sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej vytkol, že rozsudkom Ľudového súdu v Levoči bol porušený zákon v ustanovení § 22 odst. 2 tr. zák. Sťažnosť pre porušenie zákona namieta, že Ľudový súd v Levoči napadnutým rozsudkom odsúdil obvineného za trestné činy, ktoré boli spáchané skôr, než bol v prvej stolici vyhlásený odsudzujúci rozsudok Ľudového súdu v Košiciach z 20. októbra 1954 o iných trestných činoch obvineného a preto Ľudový súd v Levoči mal obvinenému uložiť dodatkový trest k trestu jedného roku odňatia slobody, ktorý mu bol uložený Ľudovým súdom v Košiciach.
Sťažnosť pre porušenie zákona je v podstate dôvodná.
Treba prisvedčiť, že trest, ktorý je treba obvinenému uložiť za trestné činy ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 135 ods. 1 tr. zák. a rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák. spáchané v čase od 7. júla 1953 do 12. marca 1954,