Input:

R 83/1954; Garance

č. 83/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Súdy nerozhodujú o priezvisku dieťaťa v prípadoch, keď súdnym rozsudkom bolo rozhodnuté, že muž, zapísaný v matrike ako otec dieťaťa, nie je jeho otcom; v takom prípade má dieťa priezvisko matky, aké mala táto v čase narodenia dieťaťa (§ 36 ods. 1 zákona a rodinnom práve). Potrebný zápis v matrike vykoná z úradnej povinnosti matrikár na základe rozsudku vyneseného v konaní o zapretie otcovstva.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. marca 1954, Cz 525/53.)
Žalobou podanou proti maloletému dieťaťu a jeho matke domáhal sa žalobca rozhodnutia, že nie je otcom dieťaťa.
Ľudový súd v Hlohovci žalobe vyhovel.
Uznesením doplnil potom výrok rozsudku tak, že nariadil, aby v matrike narodených pri mene dieťaťa zapísalo sa ako priezvisko rodné priezvisko matky. Toto uznesenie stalo sa právoplatným.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že uznesením ľudového súdu bol porušený zákon, a uznesenie to zrušil.
Z odôvodnenia:
O tom, aké priezvisko bude dieťa užívať, ustanovuje zákon v § 36 zákona o rodinnom práve. Súd určuje priezvisko dieťaťa len za podmienok uvedených v § 36 ods. 3 zák. o rodinnom práve t. j., len vtedy, ak sa o priezvisku dieťaťa nedohodnú rodičia alebo ak nie je známy žiaden z rodičov.
V súdenej veci nešlo však o prípad, keď o priezvisku dieťaťa má rozhodnúť