Input:

R 81/1967; Výkon rozhodnutí Garance

č. 81/1967 Sb. rozh.
Předpokladem pro zahájení řízení o prodej nemovitosti po zrušení podílového spoluvlastnictví je nařízení výkonu rozhodnutí soudem. Výkon lze nařídit jen na návrh některého ze spoluvlastníků.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 6. července 1966, 11 Co 330/66.)
Obvodní soud pro Prahu 10 zrušil podílové spoluvlastnictví V. Š. a K. M. k domu čp. 269 v Praze a rozhodl, že uvedené spoluvlastnice jsou povinny trpět jeho prodej a rozdělení výtěžku.
Státní notářství pro Prahu 10 k žádosti obvodního soudu pro Prahu 10 zahájilo řízení o prodej nemovitosti a stanovilo odhadní cenu domu.
Proti rozhodnutí státního notářství podala odvolání jedna ze spoluvlastnic a žádá, aby prodej domu byl zastaven, protože je ochotna koupit spoluvlastnický podíl druhé spoluvlastnice. Pokud by jí nebylo možno vyhovět, žádá, aby jí byl dům prodán alespoň v rámci výkonu rozhodnutí.
Městský soud v Praze rozhodnutí státního notářství zrušil a řízení zastavil.
Z odůvodnění:
Citovaným rozsudkem obvodního soudu jen vznikl titul, který opravňuje kteroukoliv z obou spoluvlastnic, aby se podle části páté o. s. ř. domáhala jeho výkonu. Tento rozsudek v žádném případě nenahrazuje též nařízení výkonu rozhodnutí podle § 261 o. s. ř.,