Input:

R 8/1963 (tr.); Podmíněné propuštění. Škoda. Trest Garance

č. 8/1963 Sb. rozh. tr.
Škodou, ktorú podmienečne prepustený trestným činom spôsobil, rozumie sa len škoda prameniaca práve z trestného činu, pre ktorý bol páchateľ odsúdený. Majetková újma vzniklá osobám, ktoré poskytli úplatok, nie je škodou v zmysle ustanovenia § 63 ods. 3 tr. zák (§ 34 ods. 2 tr. zák. 1950) a nie je preto možno ani osobe podmienečne prepustenej uložiť, aby ju nahradil.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 19. novembra 1962 - 9 Tz 33/62)
Rozsudkom Ĺudového súdu v Ostrave bol vedúci odboru miest. hospodárstva ObNV uznaný vinným trestným činom porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 175 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) tr. zák. 1950, prijímania úplatku podľa § 181 ods. 1, 2, 3 tr. zák. 1950, návodom k trestným činom porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 7 ods. 1, § 175 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) tr. zák. 1950, podplácania podľa § 182 ods. 1, 2 tr. zák. 1950 a nepriameho uplatkárstva podľa § 183 tr. zák. Za to mu bol uložený podľa § 175 ods. 2 za použitia § 22 ods. 1 tr. zák, 1950 trest odňatia slobody v trvaní 4 rokov, ďalej vedľajšie tresty: strata čestných práv občianskych podľa § 43, 44 ods. 1 písm. a) tr. zák. 1950, peňažný trest v čiastke 5000,- Kčs podľa § 48 tr. zák. 1950, a podľa § 51 ods. 2 písm. a) tr. zák. 1950 bol u neho vyslovený zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na úseku štátnej správy na dobu 5 rokov.
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici bolo rozhodnuté, že odsúdený sa podmienečne prepúšťa na slobodu, pričom mu súd stanovil skušobnú dobu na 5 rokov a vyslovil povinnosť, aby odsúdený najneskôr do konca skušobnej doby podľa svojich síl a možností nahradil spôsobenú škodu. V dôvodoch uvedeného uznesenia uvádza, že v prípade, ak by odsúdený škodu podľa svojich síl nenahradil, súd nariadí výkon zvyšku trestu.
Najvyšší súd k sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu uvedené uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici vo výroku, ktorým sa