Input:

R 76/1955; Garance

č. 76/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Ve smíru obsažená podmínka, že nájemce vyklidí a pronajimateli odevzdá byt do určité doby proti tomu, že se nastěhuje do přiměřeného bytu, je nadbytečná, neboť tuto podmínku zajišťuje už zákon sám ustanovením § 556 o. s. ř. Nebrání proto taková podmínka povolení exekuce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci ze 7. prosince 1954, 6 Co 427/54.)
V řízení o přivolení k výpovědi z bytu uzavřeli účastníci před soudem smír, podle něhož se nájemci zavázali, že byt vyklidí a pronajimateli odevzdají do 15.10.1954 pod exekucí proti nastěhování se do přiměřeného náhradního bytu. Smír byl soudem schválen. Pronajimatel navrhl pak podle smíru exekuci vyklízením bytu.
Lidový soud v Liberci exekuci povolil s tím, že exekuce bude vykonána, jen prokáže-li vymáhající strana potvrzením národního výboru, že pro povinnou stranu a osoby bydlící jen na základě jejího práva v bytě, který má být vyklizen, je zajištěn náhradní byt.
Nájemci podali proti usnesení o povolení exekuce stížnost, v níž uváděli, že přes veškerou jejich snahu nebyl jim dosud přidělen žádný jiný byt, takže není splněn předpoklad, který byl podmínkou smíru.
Krajský soud usnesení soudu prvé stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
Řádné bydlení je jednou z nejdůležitějších potřeb člověka. Náš lidově demokratický stát se všemožně snaží, aby potřeby lidu byly co nejúplněji zabezpečeny s přihlédnutím k daným poměrům. Proto se také snaží zabezpečit každému řádné a přiměřené bydlení. K tomu směřuje řada různých opatření, mezi něž patří i opatření podle § 556 odst. 2 o. s. ř., podle něhož se výkon exekuce vyklizením provede přestěhováním do