Input:

č. 74/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 74/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Zvláště naléhavým důvodem, z něhož lze podle § 385 odst. 2 o. s. ř. žádat o přivolení ke zrušení nájemního poměru bez výpovědi, je jen důvod, který byl podle § 385 o. s. ř. za takový určen nařízením ministra spravedlnosti č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi.
Předběžnou vykonatelnost je možno vyslovit jen ve výroku rozsudku odsuzujícího k plnění.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 26. března 1954, Cz 103/54.)
Lidový soud v Jilemnici vyslovil, že se bez výpovědi zrušuje nájemní smlouva uzavřená mezi účastníky, a na žádost pronajimatele přiznal rozhodnutí předběžnou vykonatelnost. Žádost o přiznání předběžné vykonatelnosti odůvodňoval pronajimatel tím, že nájemce je bratrem bývalého majitele továrního objektu, že bytu je zapotřebí pro sociální účely a že bezpečnost výroby důležité pro obranu státu vyžaduje uvolnění bytu. Lidový soud odůvodnil své rozhodnutí poukazem na to, že nájemce je bratrem bývalého majitele domu, v němž bydlí, že tento dům i tovární objekt přešel znárodněním do majetkové podstaty navrhujícího národního podniku a že navrhovatel bytu bezpodmínečně potřebuje, aby byla zajištěna bezpečnost výroby, a že ho později použije i pro sociální účely. Dodal dále, že urychlené zajištění bezpečnosti výroby národního podniku je předním úkolem všech státních orgánů i jednotlivých občanů, a že plynulost a bezpečnost výroby národních podniků je hlavním předpokladem rozvoje národního majetku jako základu blahobytu všech pracujících. Došel pak k závěru, že navrhovatel potřebuje bytu ze zvláště naléhavých výrobních důvodů, takže je odůvodněno zrušení nájemního poměru bez výpovědi. Přiznání předběžné vykonatelnosti odůvodnil nebezpečím značné újmy.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozhodnutím lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Rozhodnutím lidového soudu byl v prvé řadě porušen zákon potud, pokud jím bylo vysloveno, že se nájemní smlouva zrušuje bez výpovědi, a to s poukazem na ustanovení § 385 odst. 2 o. s. ř. Podle tohoto ustanovení může pronajimatel ze zvlášť naléhavých důvodů žádat i o přivolení ke zrušení nájemního poměru bez výpovědi. Třetí odstavec tohoto paragrafu však zmocnil ministra spravedlnosti, aby po dohodě se zúčastněnými ministry určil nařízením, ze kterých zvlášti naléhavých důvodů je možno žádat o přivolení ke zrušení nájemního poměru bez výpovědi. Lze tedy za takový zvlášť naléhavý důvod považovat jen ten, který byl ve smyslu tohoto zákonného zmocnění jako takový určen. Ustanovením § 5 nař. min. sprav, č. 179/1950 Sb., vydaného k provedení ustanovení § 385 o. s. ř., bylo stanoveno, že žádat o