Input:

č. 73/1967 Sb. rozh., Garance

č. 73/1967 Sb. rozh.
K výkladu § 350 ods. 1 o. z. a § 360 ods. 2 o. z. Nezáleží na tom, či sa poistník domnieval, že jednotlivé otázky dotazníka nemajú význam, lebo rozhoduje len, či splnil svoju povinnosť oznámiť všetky okolnosti rozhodné pre uzavretie poistnej zmluvy alebo pre určenie obsahu poistky, na ktoré bol pri ujednávaní poistnej zmluvy dotázaný.
(Rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 22. 12. 1966, 8 Co 661/66.)
Okresný súd v Dunajskej Strede zaviazal žalovanú zaplatiť žalobkyni obnos 10 000 Kčs a trovy konania z toho dôvodu, že nárok žalobkyne, ktorý vznikol z titulu plnenia z poistnej zmluvy, je opodstatnený. Prvostupňový súd mal zato, že smrťou manžela žalobkyne nastala poistná udalosť, na základe ktorej žalovaná nemôž odmietnúť plnenie zo zmluvy a nebolo ani zistené, že by nebohý vedome zatajil a uviedol nepravdive svoj skutočný zdravotný stav a tak porušil ustanovenie § 350 ods. 1 o. z.
Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalobu zamietol.
Z odôvodnenia:
Medzi účastníkmi nebolo sporné, že manžel žalobkyne M. O. dňa 25. 6. 1964 uzavrel u žalovanej poistky pre prípad úmrtia na sumu 10 000 Kčs.
Spornou sa stala iba skutočnosť či nebohý údaje ohľadom svojho zdravotného stavu v zmysle § 350 ods. 1 o. z. udal správne. Z obsahu spisov je zrejmé, že manžel žalobkyne zomrel na hypertenzivnú chorobu, ktorej príznaky zistil prvýkrát asi v roku 1961, liečený na ňu bol od roku 1962. Bol hospitalizovaný na internom oddelení OÚNZ a od januára 1963 do júna 1964 dochádzal na pravidelnú kontrolu krvného tlaku, bral lieky, ktoré uvedenú chorobu kompenzovali. Na tú istú chorobu bol liečený aj od 10. 4. do 4. 5. 1964 v Štátnych kúpeľoch v P.
Ak by bol nebohý