Input:

R 71/1954 (tr.); Garance

č. 71/1954 Sb. rozh. tr.
K poměru skutkových podstat přestupku proti ochraně jednotného hospodářského plánu podle § 39 tr. zák. spr. a přestupku proti ochraně výroby živočišné podle § 56 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. června 1954, 1 Tz 103/54.)
Obviněný byl žalován pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1, 2 tr. zák., jehož se podle tvrzení žaloby dopustil tím, že jako samostatný zemědělec neodvedl v roce 1952 různé produkty rostlinné a živočišné výroby (slámu, seno, travní semeno, hovězí maso a mléko) a za první pololetí 1953 vejce a mléko.
Lidový soud v Turnově uznal obviněného vinným přestupkem proti ochraně výroby živočišné podle § 56 odst. 1 tr. zák. spr. a uložil mu trest pokuty 1.000 Kčs, pro případ jeho nedobytnosti náhradní trest odnětí svobody na doby tří týdnů. Podle skutkového zjištění lidového soudu dopustil se obviněný uvedeného přestupku tím, že v roce 1952 nedodal na povinnou dodávku 500 l mléka. Pokud jde o další mléko, jehož nedodání mu žaloba kladla za vinu, a pokud jde o ostatní produkty (slámu, seno, travní semeno a maso), zjistil lidový soud jednak, že vzhledem k objektivním překážkám obviněným nezaviněným, zejména však vzhledem k nedostatku píce, mohl dodat při řádné péči jen o 500 l mléka více než kolik skutečně dodal, jednak že ostatní produkty dodal, až na travní semeno, jehož dodání mu nebylo vůbec uloženo. (Slámu dodalo JZD ze společných honů i za obviněného.) Rozsudek ten se stal pravomocným.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor, zrušil rozhodnutí lidového soudu a se zřetelem k čl. VI usnesení vlády republiky ze 4. května 1953 o amnestii v oboru trestního práva správního, trestní stíhání obviněného podle § 166 odst. 1 písm. b) tr. ř. a § 9 odst. 2 zák. č. 102/1953 Sb. zastavil.
Z odůvodnění:
Ve stížnosti pro porušení zákona namítá generální prokurátor, že rozsudkem lidového soudu byl zákon porušen v ustanovení čl. VI usnesení vlády republiky ze 4. května 1953 o amnestii v oboru trestního práva správního a v § 166 odst. 1 písm. b) tr. ř., a sice proto, že lidový soud nezastavil trestní stíhání obviněného pro zjištěný skutek spáchaný před 4. květnem 1953.
Skutkové zjištění lidového soudu odpovídá výsledkům provedeného dokazování. Právem proto dospěl lidový soud ke skutkovému závěru, že obviněný zavinil pouze nedodávku 500 l mléka, a tento skutek pak posuzoval po stránce právní nezávisle na žalobě (§ 160 odst. 1 tr. ř.). Pokud však jde o právní posouzení věci, nejvyšší soud nesdílí názor lidového soudu, že obviněný svým jednáním spáchal přestupek proti ochraně výroby živočišné podle § 56 odst. 1 tr. zák. spr. Podle tohoto ustanovení se dopouští přestupku, kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz ve výrobě živočišné. Ustanovení § 56 tr. zák. spr. chrání tak vlastní výrobu, a sice speciálně výrobu živočišnou,