Input:

R 68/1962; Řízení před soudem. Manželství Garance

č. 68/1962 Sb. rozh.
Bylo-li rozsudkem zrušeno manželství již neexistující, totiž manželství, které zaniklo smrtí jednoho z manželů, jde o obdobnou situaci jako v případě, že manželství bylo zrušeno rozsudkem vydaným s porušením § 57 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (byl-li již dřívějším pravomocným rozsudkem vysloven rozvod manželství). Také tento rozsudek lze ke stížnosti pro porušení zákona zrušit.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. září 1962, 3 Cz 58/62)
U okresního soudu Bratislava-město se vedlo řízení o rozvod manželství navrhovatelky s odpůrcem, přičemž navrhovatelka se domáhala rozvodu svého manželství z viny odpůrce. Usnesením tohoto soudu bylo řízení přerušeno až do sdělení adresy odpůrce nebo předložení potvrzení národního výboru nebo Veřejné bezpečnosti o tom, že pobyt odpůrcův je neznámý. Ačkoliv potvrzení národního výboru nebo veřejné bezpečnosti o neznámém pobytu odpůrce předloženo nebylo, soud ustanovil odpůrci podle § 52 o. s. ř. opatrovníka - soudního tajemníka s odůvodněním, že podle čestného prohlášení navrhovatelky, ověřeného ONV Bratislava - Nové Město, se odpůrce od 1. května 1959 zdržuje na neznámém místě, a současně nařídil vyvěšení tohoto usnesení na soudní tabuli po dobu 15 dnů.
Okresní soud v Bratislava-město potom při ústním jednání dne 17. února 1961 vyhlásil rozsudek, jímž manželství účastníků bylo rozvedeno z viny odpůrce, nezl. děti byly na dobu po rozvodu svěřeny do výchovy matky a otec dětí byl uznán povinným platit výživné na nezl. děti.
Krajský soud v Bratislavě k odvolání opatrovníka odpůrce, který poukazoval na to, že odpůrce není neznámého pobytu, potvrdil napadený rozsudek s odůvodněním, že opatrovník byl ustanoven správně, když odpůrce nebyl na dosavadních adresách zastižen a že i věcně je rozvodový rozsudek správný.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozsudkem soudů obou stupňů byl porušen.
Odůvodnění:
Podle § 7 o. s. ř. dává pracujícím potřebný návod k provedení jejich úkonů u soudu, poučuje je o právních následcích spojených s těmito úkony nebo s jejich opomenutí a dbá všestranně o to, aby pro nedostatek všeobecného nebo právnického vzdělání neutrpěli újmu na svých právech. V daném případě navrhovatelka nebyla zastoupena právním zástupcem a bylo proto povinností soudu, aby ji velmi důkladně poučil o právních důsledcích, které s sebou přináší zrušení manželství rozvodem. Zejména bylo povinností soudu upozornit navrhovatelku na důsledky, které s sebou přinese rozvod jejího manželství, pokud jde o její nároky na úhradu osobních potřeb vůči odpůrci a pokud jde o její nároky na event. vdovský důchod. Jednací zápis soudu musí také