Input:

R 65/1970; Advokacie. Výkon rozhodnutí Garance

č. 65/1970 Sb. rozh.
Odměna za převzetí zastoupení ve věci výkonu rozhodnutí náleží i tehdy, jestliže v řízení o výkon rozhodnutí zastupuje oprávněného týž zástupce, který jej zastupoval v řízení, v němž bylo vydáno vykonávané rozhodnutí.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. 1. 1970, 2 Cz 19/70.)
Usnesením obvodního soudu pro Prahu 2 byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy; současně bylo rozhodnuto o nákladech výkonu rozhodnutí tak, že byla oprávněnému přiznána náhrada odměny za návrh na výkon rozhodnutí 190,- Kčs, soudního poplatku 316,- Kčs a hotových výloh 7,- Kčs,nebyla však oprávněnému přiznána náhrada odměny za převzetí zastoupení 190,- Kčs a dalších hotových výloh 7,- Kčs. Výrok o nákladech výkonu rozhodnutí nebyl blíže odůvodněn.
Městský soud v Praze potvrdil usnesením z 9. 9. 1969 usnesení soudu prvního stupně. Zdůvodnil, že nešlo o nové převzetí zastoupení až ve věci výkonu rozhodnutí, a poukázal na ustanovení § 3 odst. 2 vyhl. č. 50/1965 Sb., podle něhož je v odměně za jednotlivé úkony zahrnuta i odměna za všechny ostatní práce provedené v souvislosti s úkonem.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že byl usnesením soudů obou stupňů ve výroku o nákladech výkonu rozhodnutí porušen zákon a v tomto rozsahu je zrušil.
Z odůvodnění:
Řízení o výkon rozhodnutí je samostatným občanským soudním řízením, které sleduje jiný