Input:

R 64/1956 (tr.); Garance

č. 64/1956 Sb. rozh. tr.
Zvláště přitěžující okolnost je jedním ze znaků trestného činu. Trest podle přísnější trestní sazby vzhledem k zvláště přitěžující okolnosti lze proto uložit jen tehdy, byl-li obviněný uznán vinným nejen trestným činem, ale též i tím, že jej spáchal za zvlášť přitěžující okolnosti.
Odvolací soud při úvaze o tom, jaká změna napadeného rozsudku soudu první stolice by byla v neprospěch obviněného (§ 196 odst. 1 tr. ř.), musí hledět na vnitřní obsah rozhodnutí soudu první stolice v celé jeho souvislosti.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. května 1956, 1 Tz 101/56.)
Lidový soud v Rumburku uznal obviněného A (vedle spoluobviněného B) vinným trestným činem rvačky podle § 223 odst. 1 tr.zák., protože obviněný A se ve společnosti spoluobviněného B dostal do hádky s třetí osobou C, hádka přešla mezi oněmi třemi potom ve rvačku, při níž spoluobviněný B bodl třikrát kapesním nožem C do zad a boku, čímž mu způsobil těžkou újmu na zdraví. Lidový soud za to obviněného A odsoudil podle § 223 odst. 2 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na osm měsíců.
Krajský soud v Liberci k odvolání obviněného A a okresního prokurátora podanému ve prospěch téhož obviněného zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu uloženém obviněnému A a tomuto obviněnému uložil podle § 223 odst. 1 tr. zák. nepodmíněný trest odnětí svobody na šest měsíců.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu pokud se týká obviněného A a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona uplatňuje, že obviněnému A neměl být krajským soudem uložen trest podle § 223 odst. 1 tr. zák., nýbrž podle § 223 odst. 2 tr. zák. a zároveň ve lhůtě uvedené v § 218 odst. 2 tr. ř. navrhl nápravu vadného rozhodnutí krajského soudu.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Lidový soud správně zjistil, že se obviněný A účastnil rvačky, a správně posoudil, že zranění způsobená poškozenému C jsou těžkou újmou na zdraví ve smyslu § 223 odst. 2 a § 75 odst. 13 písm e), i) tr. zák. Lidový soud uznal