Input:

č. 60/1965 Sb. rozh., Garance

č. 60/1965 Sb. rozh.
Rozhodnutie, ktorým bolo uloženo povinnej, aby trpela postavenie plotu, možno vykonať len spôsobom uvedeným v § 351 o. s. p.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 9. júla 1965, 4 Cz 89/65.)
Na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu v Prešove, potvrdeného rozsudkom Krajského súdu v Košiciach, ktorým bolo uložené povinnej M. F., aby trpela postavenie plotu na čiare f-g-ch-h, vyznačenej na situačnom nákrese, ktorý je pripojený v súdnych spisoch, okresný súd v Prešove nariadil pred 1. 4. 1964 exekúciu trpením postavenia nového plotu na uvedenej čiare a na vymáhanie trov nariadil exekúciu zabavením a predajom hnuteľností.
Oprávnený J. B. zahlásil súdu, že keď sa pokúsil postaviť, povinná M. F. použila násilia a zamedzila výkon prác. Navrhol, aby vystavením plotu bol poverený Mestský stavebný podnik v P. a aby povinnej M. F. boli uložené pokuty ako aj povinnosť zložiť preddavok na náklady postavenia plotu.
Okresný súd v Prešove vydal uznesenie, v ktorom zisťuje, že povinná M. F. neuskutočnila práce nariadené uznesením o výkone rozhodnutia a súd v zmysle § 350 ods. 1, 2 o. s. p. povolil oprávnenému, aby práce, o ktorú ide, dal vykonať iným na náklady povinnej M. F. Na vykonanie prác určil súd Mestský stavebný podnik v P. s tým, že tento podnik postaví drevený plot na písomnú objednávku oprávneného J. B. Súd podľa § 350 ods. 2 o. s. p. uložil povinnej, aby na potrebné náklady zaplatila oprávnenému vopred 1200,- Kčs ako zálohu do vyúčtovania faktúrou dodávateľa Mestského stavebného podniku v P. Súd ďalej rozhodol, že na návrh oprávneného pridelí mu súdneho vykonávateľa na odstránenie odporu povinnej a že termín na vykonanie prác bude stanovený po právoplatnosti uznesenie a po prijatí objednávky dodávateľom Mestským stavebným podnikom v P. V odôvodnení uznesenia Okresného súdu v Prešove sa uvádza, že uznesením súdu bolo uložené povinnej M. F. postaviť drevený plot na mieste