Input:

R 53/1955 (tr.); Garance

č. 53/1955 Sb. rozh. tr.
Jestliže trest dočasného odnětí svobody uložený pachateli za úmyslný trestný čin spolu s trestem dodatkovým uloženým též za úmyslný trestný čin převyšuje dvě léta, vysloví soud ukládající dodatkový trest ztrátu čestných práv občanských podle § 43 odst. 1 tr. zák., a to i když trest předchozí a trest dodatkový každý sám o sobě je kratší než dvě léta.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. března 1955, 1 Tz 49/55.)
Lidový soud trestní v Ostravě uznal rozsudkem z 1. listopadu 1954 obviněného vinným trestným činem pohlavního zneužití » podle § 239 odst. 1 tr. zák., spáchaným počátkem léta 1955 na i třináctiletém děvčeti. Za to mu uložil podle § 239 odst. 1 tr. zák. ; se zřetelem k § 22 odst. 2 tr. zák. dodatkový trest odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců. Dodatkový trest byl obviněnému uložen, protože byl rozsudkem krajského soudu jako soudu odvolacího v Ostravě ze dne 2. října 1953 odsouzen pro trestný čin rovněž pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák., spáchaným v červenci 1953, k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků.
Krajský soud v Ostravě k odvolání, které podal pouze obviněný, zrušil rozsudek lidového soudu trestního v Ostravě z 1. listopadu 1954 ve výroku o trestu a vyměřil obviněnému podle § 239 odst. 1 tr. zák. se zřetelem k § 22 odst. 2 tr. zák. nový nižší dodatkový trest v trvání čtrnácti měsíců odnětí svobody.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem doplnil rozsudek lidového soudu trestního v Ostravě z 1. listopadu 1954 tak, že podle § 43 odst. 1 tr. zák. vyslovil u obviněného ztrátu čestných práv občanských, při čemž dočasnou ztrátu občanských práv uvedených v § 44 odst. 2 tr. zák. určil na dobu pěti let.
Z odůvodnění:
Ve své činnosti pro porušení zákona namítá generální prokurátor, že lidový soud porušil zákon v ustanovení § 43 tr. zák., když v rozsudku z 1. listopadu 1954, jímž uložil obviněnému dodatkový trest, nevyslovil i ztrátu čestných práv občanských, ač celkový trest uložený obviněnému převyšuje dva roky a v obou případech, v nichž došlo k odsouzení obviněného, byl uznán vinným úmyslným