Input:

R 53/1954 (tr.); Garance

č. 53/1954 Sb. rozh. tr.
Proti rozhodnutí soudu, že zajištěný majetek obviněného připadá státu (§ 287a tr. ř.), není stížnost přípustná.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci ze 17. listopadu 1953, 3 To 282/53.)
Lidový soud v Liberci rozhodl na návrh okresního prokurátora, že zajištěný majetek obviněného, který uprchl v březnu 1949 dó ciziny, připadá státu (§ 287a tr. ř.). V poučení uvedl lidový soud, že proti usnesení možno podat stížnost do tří dnů po jeho doručení, a to písemně nebo ústně u lidového soudu v Liberci, a doručil stejnopis vyhotovení usnesení matce obviněného.
Krajský soud zamítl stížnost matky obviněného.
Z odůvodnění:
Podle § 31 odst. 2 tr. ř. lze stížností odporovat usnesení prokui rátora nebo soudu, pokud rozhodují v prvé stolici, a to jen, pokud to zákon připouští. Podle § 32 tr. ř. může podat stížnost osoba, které se usnesení přímo dótýká. Trestní řád podle § 283 odst. 3 připouští stížnost proti rozhodnutí o zajištění majetku, jež se stalo podle § 283 odst. 1 nebo 2 tr. ř., t. j. proto, že je obviněný podezřelý z trestného činu, na který lze podle zákona vyslovit trest propadnutí jmění, a je důvodná obava, že bude výkon