Input:

R 51/1967; Dědictví Garance

č. 51/1967 Sb. rozh.
Zahrnutie určitej pohľadávky do aktív dedičstva ešte nepreukazuje, že pohľadávka skutočne existuje. Ak žalovaná existenciu takejto pohľadávky zaprela a žalobca sa domáhal jej splnenia žalobou, je povinnosťou zistiť riadne skutkový stav čo do základu i výšky zažalovanej pohľadávky a zaoberať sa i vznesenou námietkou premlčania pohľadávky.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 27. januára 1967, 4 Cz 113/66.)
Okresný súd v Topoľčanoch vyhovel z väčšej časti žalobe, ktorou sa žalobca domáhal ako dedič po zomrelej M. Č. voči žalovanej zaplatenia pohľadávky poručiteľky, do čiastky 10 300 Kčs. Čo do zbytku žalobu zamietol.
Okresný súd vo svojom rozhodovaní vychádzal len z uznesenia Štátneho notárstva v Senici, ktorým bolo žalobcovi ako dedičovi potvrdené nadobudnutie dedičstva po poručiteľke M. Č., pozostávajúce okrem iného i z pohľadávky 10 300 Kčs voči žalovanej J. B. Týmto rozhodnutím štátneho notárstva považoval okresný súd pohľadávku žalobcu v tejto výške za preukázanú. Na základe tejto úvahy nepovažoval pohľadávku za premlčanú so zreteľom na § 91 ods. 1 o. z. z r. 1950, pretože pohľadávka bola podľa neho priznaná právoplatným rozhodnutím úradu, t. j. štátneho notárstva, a 10 rokov neuplynulo.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej Generálnym prokurátorom, že rozsudkom Okresného súdu v Topoľčanoch bol porušený zákon a tento rozsudok zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 509 o. z. z r. 1950, ktorý bolo treba použiť na prejednanie dedičstva po zomrelej M. Č., nadobúdol žalobca ako dedič dedičstvo poručitelkinou smrťou. Potvrdenie o nadobudnutí dedičstva štátnym notárstvom podľa § 559 o. z. mohlo mať teda význam len deklaratorný. Rozhodnutím štátneho notárstva sa len potvrdzovalo nadobudnutie dedičstva tomu dedičovi, ktorého dedičské právo bolo preukázané. Súčasne s tým potvrdzovalo, čo do dedičstva po poručiteľke náležalo a aké práva a povinnosti prešli z poručiteľky na dediča. Ak bola do dedičstva zahrnutá i pohľadávka poručiteľky voči tretej osobe, nebolo povinnosťou štátneho notárstva preukazovať jej existenciu. Štátne